Obchodné podmienky

Všeobecné podmienky pre predaj a dodávku tovaru
Sconto Nábytok s.r.o., Nová ul. 8144/10, 917 01 Trnava, IČO: 44 731 159, IČ DPH: SK2022821273

Prevádzky:

  • Nová 10/8144, 917 01, Trnava
  • Hlohovecká 2, 951 41, Lužianky pri Nitre
  • Obchodná zóna Pharos II. 18294 (pri letisku), 821 02, Bratislava

1. Základné ustanovenia

1.1. Uzatvorenie kúpnej zmluvy: Kúpna zmluva je uzatvorená na základe prijatia ponuky SCONTO Nábytok s.r.o. (ďalej len Predávajúci) Kupujúcim, má písomnú formu, rovnako ako jej zmeny a dodatky a musí byť podpísaná zmluvnými stranami. Kúpna zmluva môže byť tiež uzatvorená zaplatením kúpnej ceny Kupujúcim oproti odovzdaniu predávanej veci Predávajúcim.

1.2. Plnenie je poskytované v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami.

2. Ceny

2.1. Ceny stanovené predávajúcim sú ceny zmluvné vrátane platnej sadzby DPH, pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak.

2.2. V cene nie je zahrnutá montáž a doprava tovaru, pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak.

3. Platobné podmienky

3.1. Kupujúci má právo na prevzatie tovaru až po úplnom zaplatení kúpnej ceny, pokiaľ nebola dohodnutá úhrada kúpnej ceny na splátky.

3.2. V prípade objednávky tovaru zaplatí Kupujúci pri podpise zmluvy zálohu vo výške 30 % z kúpnej ceny. Táto záloha bude Kupujúcemu zúčtovaná pri doplatku kúpnej ceny pred dodaním tovaru. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodov na strane Kupujúceho sa táto záloha nevracia.

4. Výhrada vlastníctva

4.1. Tovar zostáva až do splnenia všetkých zo zmluvy vyplývajúcich platobných záväzkov Kupujúceho vo vlastníctve Predávajúceho.

4.2. Zodpovednosť za škody na tovare prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím od Predávajúceho.

5. Dodanie/odber tovaru

5.1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzoriek alebo katalógov a dodáva sa väčšinou v demontovanom stave.

5.2. Termín dodania tovaru je dohodnutý s Kupujúcim pri podpísaní kúpnej zmluvy. V prípade omeškania dodania tovaru zo strany Predávajúceho, je Kupujúci oprávnený požadovať zľavu vo výške 0,3 % z kúpnej ceny tovaru za každý začatý týždeň omeškania.

5.3. Predávajúci môže od zmluvy odstúpiť, pokiaľ výrobca objednaného tovaru prerušil výrobu alebo vykonal závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu objednávky Kupujúceho, alebo z dôvodu vyššej moci. Predávajúci musí o tejto skutočnosti neodkladne informovať Kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu.

5.4. Kupujúci si má možnosť tovar (v prípade že je na sklade) vyzdvihnúť okamžite, najneskôr však do 10 pracovných dní od dohodnutého termínu dodania. Ak je Kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru, je Predávajúci oprávnený účtovať Kupujúcemu náklady za uskladnenie vo výške 4 EUR za každý jednotlivý deň omeškania.

5.5. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný preukázať sa originálom kúpnej zmluvy.

5.6. Kupujúci má právo pri prevzatí tovaru vykonať kontrolu viditeľných chýb (najmä napr. poškodené sklá a zrkadlá, kože a poťahové látky, mechanické poškodenia a ďalšie viditeľné chyby) a kompletnosti dodávky.

5.7. V prípade zmluvnej dopravy Kupujúci zaistí prístupovú trasu pre dopravcu v mieste sídla firmy alebo bydliska.

6. Záručná doba/reklamácie

6.1. Záručná doba na zakúpený tovar je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru.

6.2. Prípadné reklamácie sa uplatňujú v prevádzke, v ktorej bol tovar zakúpený osobne alebo písomne, s doložením dokladu o kúpe tovaru.

6.3. Reklamácie budú vybavované v súlade s reklamačným poriadkom a platnými právnymi predpismi.

6.4. Predávajúci rozhodne o spôsobe riešenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na prípadné odborné posúdenie vady.

7. Záverečné ustanovenia

7.1. V prípade, že spotrebiteľ nie je spokojný s vybavením jeho reklamácie alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@sconto.sk). Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie v lehote 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z., ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z. z.. Návrh môže spotrebiteľ uplatniť spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z. z., prípadne na stránkach Slovenskej obchodnej inšpekcie (http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi)

7.2. Všetky ďalšie podmienky, práva a povinnosti Kupujúceho a Predávajúceho sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení a všeobecne platnými súvisiacimi právnymi predpismi.

7.3. Kupujúci svojím podpisom potvrdzuje, že sa zoznámil so Všeobecnými podmienkami a súhlasí s nimi.

7.4. Kupujúci svojím podpisom potvrdzuje, že sa zoznámil s obsahom týchto Obchodných podmienok a súhlasí s nimi a ďalej, že prevzal pravidlá pre správne používanie, čistenie a údržbu nábytku.

Kupujúci súhlasí - nesúhlasí (nevhodné prečiarknuť) so spracovaním osobných údajov pre marketingové účely