Domov / Starostlivosť o nábytok

Starostlivosť o nábytok

Životnosť nábytku predĺžite tým, že sa budete riadiť jednoduchými pravidlami pre jeho používanie.

Je potrebné zdôrazniť, že väčšina reklamácií je spôsobených nesprávnou inštaláciou, nevhodným používaním a zanedbaním správnej údržby nábytku. Z týchto dôvodov, si prosím, pozorne prečítajte návod ku správnemu užívaniu nábytku a pravidlá pre jeho správne čistenie a údržbu.

Pravidlá pre správne používanie nábytku:

 1. Nábytok používajte výhradne v uzavretých, zastrešených a suchých priestoroch. Chráňte ho pred priamym slnečným svetlom a atmosferickými vplyvmi. Vnútorná teplota vzduchu miestnosti by mala byť v rozmedzí +15 až +30 ˚C s relatívnou vlhkosťou v rozmedzí 40 – 70 %. Nábytok by nemal byť umiestnený vo vzdialenosti menšej než 1 meter od aktívnych zdrojov tepla. Nábytok nesmie byť umiestnený v miestach, kde sa v priebehu dňa mení vlhkosť vzduchu (kuchyňa bez digestora – príprava jedál, kúpeľňa bez dostatočného odvetrávania a pod.). Nábytok musí vždy stáť na rovnej ploche. Chráňte povrch nábytku pred akýmkoľvek mechanickým poškodením (mechanické zaťažovanie – nárazy, nadmerný tlak, ostré predmety a pod.). Každý nový nábytok má svoju špecifickú vôňu, ktorá časom vymizne.
 2. Stoličky by nemali byť vo vzdialenosti menšej než 0,5 metra od aktívnych zdrojov tepla, napríklad vykurovacích telies, sporákov. Platí aj pre oblasti s vysokou vlhkosťou (nad 80 %).
 3. Prípustné zaťaženie lepenej alebo ohýbanej stoličky je maximálne 110 kg.
 4. Sedacie súpravy s funkciou rozkladu nie sú určené a technologicky uspôsobené pre každodenné spanie!
 5. Montáž nábytku musí byť prevedená v súlade s pokynmi a za použitia vhodných montážnych nástrojov. Montáž nábytku musí byť prevedená na mäkkom podklade, bez prachu, piesku a iných nečistôt. V prípade zistenia poškodenia niektorého z dielov pred začiatkom samotnej montáže, či pri objavení akýchkoľvek iných nezrovnalostí, je nevyhnutné sa zdržať montáže a bez zbytočného odkladu predmetné skutočnosti oznámiť predajcovi.
 6. V prípade, že zostavujete stoličky zoskrutkovaním jednotlivých dielov, neuťahujte skrutky na nohách až „na doraz“. Ponechajte skrutkám nôh určitú vôľu, stoličku postavte na rovný podklad a pred konečným utiahnutím všetky diely starostlivo zarovnajte. Až následne je možné skrutky pevne dotiahnuť.
 7. Pokiaľ nábytok premiestňujete, konajte tak bez akéhokoľvek zaťaženia.
Poznámka:
Sťahovaním nábytku ťahom po zemi hrozí jeho trvalé poškodenie, v niektorých prípadoch i poškodenie podlahy. Pokiaľ budete chcieť s nábytkom hýbať, uchopte ho za zvislé prvky, t. j. jeho strany (boky), nohy alebo pevné konštrukčné prvk, v dolnej časti nábytku. Pri presúvaní je nevyhnutné nábytok mierne nadvihnúť tak, aby sa žiadnou časťou pri presúvaní nedotýkal podlahy, ani stien miestnosti. Nie je správne nábytok uchopiť za jeho vodorovné diely (horné časti, zásuvky, a pod.), alebo pripevnené vankúše u čalúnených pohoviek a kresiel. Tieto súčasti môžu byť náchylné k poškodeniu, pričom väčšinou tvoria iba estetickú časť nábytku a nie sú určené k uchopeniu pri sťahovaní.
 1. Pri zostavovaní nábytku by mali byť jednotlivé diely dôkladne zrovnané (uhly, uhlopriečky, osy). Až po správnom umiestnení hlavných častí je možné upravovať otváranie dvierok nábytku skrutkami, ktoré sú umiestnené v pántoch.
 2. Pokiaľ nastane v dôsledku bežného užívania vôľa u jednotlivých elementov nábytku, okamžite ju odstráňte dotiahnutím príslušných častí a skrutiek. Túto vôľu je v priebehu užívania nábytku nutné kontrolovať a prípadne ju ihneď odstrániť dotiahnutím.
 3. Nezaťažujte neúmerne Váš nábytok. Neúmerné zaťaženie môže spôsobiť jeho trvalé poškodenie. Zároveň je potrebné nábytok chrániť pred neprimeraným mechanickým namáhaním, ktoré môže byť spôsobené napríklad sedením na opierkach hlavy a rúk, stúpaním na okraje, používaním úžitkových kresiel v inej polohe, než aká vyplýva z ich konštrukcie a ich obvyklého umiestnenia, skákaním, nevhodnou činnosťou zvierat a pod..
 4. Pri rozkladaní sedacej súpravy alebo pohovky je dôležité tento úkon previesť pred nábytkom – v strede jeho šírky. Pri rozkladaní mimo os môže prísť k neodvratnému poškodeniu kovania.
 5. Na stoličky, pohovky, sedacie súpravy a lôžka nikdy nestúpajte, ani sa na nich nehúpajte.
 6. V prípade, že chcete zachovať stálosť farieb jednotlivých častí nábytku, nevystavujte nábytok dlhšiemu priamemu slnečnému žiareniu. UV žiarenie môže spôsobiť postupné zmeny vo farbe drevených, dyhovaných, kožených i textilných častí nábytku. Časti nábytku žiadnym spôsobom nezakrývajte, môže prísť ku vzniku tmavých škvŕn pod predmetmi, ktoré nábytok zakrývali.
 7. Na vrchnú časť nábytku nikdy neukladajte horúce predmety (riad, žehličky). Nábytok chráňte pred kontaktom s vlhkosťou, rozpúšťadlami a inými agresívnymi látkami (ako napr. odlakovač, lak na vlasy) alebo ich derivátmi. Pri kontaktu nábytku s týmito látkami môže prísť k neodvratnému poškodeniu častí, ktoré sa prejavuje zmenou alebo zakalením farby.
 8. Vzhľadom k povahe výrobných surovín a spôsobu výroby (remeselná ručná výroba) sú u niektorých typov nábytku (napr. ratan) možné odchýlky od lineárnosti, rozdielnosť v tvaroch a veľkosti medzi kópiami toho istého modelu, rovnako tak vo výskyte prírodných dutín a výstupkov na povrchu. Výskyt drobných prasklín a nevypadaných sukov nemôže v žiadnom prípade oslabiť pevnosť a štruktúru nábytku.
 9. Nábytok z prírodných materiálov ako je ratan, bambus, masív je vyrábaný a farbený špeciálnymi technológiami.V dôsledku toho sú možné zmeny sfarbenia jednotlivých častí, zapríčinené nerovnakou výrobnou procedúrou. Ďalšie faktory, ako je pôvod dreva (rozmanitosť pôdy, vegetačné podmienky) a odlišné množstvo sukov prispievajú k zvýrazneniu nekonzistencie farebnosti i v rámci jednej série. V prípade drevených dýh a masívu sa môžu objaviť prirodzené odchýlky vo farbe týchto materiálov – v dôsledku rozdielnosti satia a nasýtenosti v priebehu výrobného procesu.
 10. Obloženie prvkami z ratanu má iba dekoratívny účel, hlavne pre lepšie estetické cítenie nábytku. Z dôvodu jeho špecifickej jemnej montáže (zošívanie, lepenie) je nevyhnutné byť opatrný pri čistení týchto dielov nábytku. Za tieto prvky nikdy neťahajte a mechanicky ich nenamáhajte.
 11. Nábytok z dreva (vrátane masívneho dreva, bambusu a ratanu) a prírodnej dyhy si zachováva prírodné vlastnosti a štruktúry pôvodného materiálu. Jednotlivé časti môžu obsahovať drobné rozdiely v zafarbení a štruktúre dreva alebo prírodnej dyhy. Tieto rozdiely sa môžu vyskytnúť medzi jednotlivými prvkami jedného kusu nábytku, rovnako medzi jednotlivými kópiami nábytku. Tieto rozdiely potvrdzujú prírodný pôvod konečného výrobku, a hlavne to, že každý kus nábytku je jedinečný a jediný svojho druhu. Štruktúra povrchu nábytku na nás môže pôsobiť taktiež rôznym vizuálnym dojmom, ktorý zdôrazňuje hodnotu nábytku a ukazuje na prírodný pôvod použitých materiálov pri výrobe. Je potrebné zdôrazniť, že drevo i prírodná dyha vykazujú rozdiely v odtieni, farbe a štruktúre, pričom poukazujú na odlišné podmienky, ktoré pôsobili na strom v dobe jeho vegetačného rastu (viď bod 16).
 12. Koža je prírodný materiál. Jej špecifickosť je hlavne jedinečnosť, niekedy nerovná štruktúra, ktorá tvorí jej nenahraditeľnú krásu. Menšie škvrnky, jazvy, žily, materské znamienka, drsnejšie časti, vrásky, variácie hrúbky, drsnosti povrchu, prípadne jeho zvlnenie a drobné rozdiely vo farbe, sú známkou prirodzenosti a prírodného charakteru kože.
 13. Pokiaľ sa na nábytku objaví vyblednuté miesto na kožených častiach, nejedná sa o vadu. Vznik miest odlišnej farby v dôsledku vystavenia nábytku bežnému slnečnému žiareniu, prípadne vyššej miere používania „obľúbeného miesta“ na výrobku sú normálne.
 14. Kožené prvky typu „Bycast“ sú tvorené spodnou vrstvou kože, ktorá je laminovaná za tepla. Najbežnejším typom je vysoko lesklý a jemný povrch. V mnohých prípadoch dochádza u tohto povrchu k efektu „pull-up_ (efekt lokálneho prejasnenia/patina, alebo nedokonalého vypnutia).
 15. Po vybalení koženého nábytku sa môžu objaviť v materiály, tvoriacom jeho čalúnenie, nechcené faldy a záhyby, ktoré sú spôsobené balením nábytku. Tento typ nedokonalostí kožených častí sa väčšinou bežným užívaním odstráni. Proces narovnania kožených častí do správnej polohy je možné urýchliť ich občasným ručným natiahnutím.
 16. Výmena výplne sedacích častí, lakťových opierok, vankúšov, čalúnenia nábytku, alebo kožených častí musí byť uskutočnená tak, aby bol zachovaný pôvodný tvar a štruktúra nábytku. Nevyhnutný zásah musí vykonať odborne spôsobilá osoba.
 17. Pri bežnom používaní mäkkých častí čalúneného nábytku (sedák, opierkové područky) môže prísť k bežnému opotrebovaniu (výraznejšiemu vylešteniu a vyhladeniu plochy čalúnenia, zvlneniu poťahu, tvorbe záhybov, pocitovému zmäknutiu). Jedná sa o normálny jav, v dôsledku bežného používania, hmotnosti a telesnej teploty ľudí, ktorí nábytok používajú.
 18. Jednotlivé kusy nábytku vyrobené v rôznych výrobných šaržiach sa môžu odlišovať v odtieňoch kožených častí alebo poťahovej látky. Uvedené sa týka i farieb dekoru u nábytku z plošných materiálov alebo masívneho dreva.
 19. Pri použití látok, ktoré sú nekvalitné, sú vyrobené nekvalitným, alebo výrazným sfarbením (napr. riflovina), môže prísť k nechcenému a nezvratnému zafarbeniu čalúneného nábytku.
 20. Matrace sa nesmú pri preprave prehýbať ani rolovať. Matrace nie je možné z hygienických dôvodov meniť. Najvhodnejší podklad pre matrac je lamelový rošt s odstupom lamiel cca. 3 cm. Matrace nechajte každý deň vyvetrať. Prípustné rozmerové tolerancie: matrace: šírka a dĺžka +/- 20 mm; výška +/- 10 mm (STN EN 1334); čalúnený nábytok s pevným čalúnením: celková výška +/- 10 mm; výška vankúšov +/- 3%; pravouhlosť štvorcových a obdĺžnikových plôch +/- 1% (STN 91 0015).

Pravidlá pre správne čistenie a údržbu nábytku

 1. Nábytok by mal byť čistený vysávaním najmenej 1x za týždeň. Pretierať ho je možné mierne vlhčenou flanelovou textíliou. Nevyhnutné je však bezprostredné osušenie mäkkou a suchou textíliou. Pokiaľ nepríde k dokonalému vysušeniu nábytku, môže prísť k jeho nezvratnému poškodeniu. Neodborné čistenie môže viesť k poškodeniu materiálu, z ktorého je nábytok vyrobený.
 2. Dlhú životnosť nábytku zaistíte tým, že budete z nábytku pravidelne stierať prach. Nábytok by tiež nemal prísť do kontaktu s ľudským potom, kozmetickými prípravkami, zvyškami stravy a ostatnými nečistotami, ktoré v domácnosti vznikajú.
 3. Prípadné škvrny a nečistoty by mali byť okamžite odstránené mäkkou a čistou flanelovou textíliou, namočenou vo vlažnej vode bez vynaloženia väčšieho tlaku. Nevyhnutné je bezprostredne po namočení miesto krúživým pohybom osušiť prostredníctvom mäkkej a suchej textílie.
 4. Akékoľvek čistenie čalúnenia je potrebné vykonávať premyslene. Odporúčame najprv vyčistiť malý kúsok (najlepšie na zadnej „neviditeľnej“ časti nábytku). Tým vyskúšame ako sa prípadne po čistení zmení farba alebo štruktúra čalúnenia.
 5. Pre čistenie poťahovej látky v žiadnom prípade nepoužívajte chemické látky, ako napr. rozpúšťadlá, riedidlá, benzín a alkohol. Nepoužívajte pasty, vosky, spreje, silné detergenty, rozpúšťadlá a čistiace prostriedky, v ktorých sú rozpúšťadlá obsiahnuté.
 6. Kožené časti sú počas spracovania špeciálne upravené tak, aby bola čo najdlhšie zachovaná ich jemnosť a pružnosť. Kožené časti nábytku teda nevyžadujú zvláštnu starostlivosť.
 7. Kožené časti by mali byť udržiavané v čistote. Tieto časti je potrebné chrániť hlavne pred prachom.Na čistenie tohto jemného prachu sa odporúča použiť čistiaci valček na textil, alebo jemnú textíliu.
 8. Škvrny a nečistoty by mali byť z kožených alebo textilných častí odstránené okamžite bez zbytočného odkladu mäkkou bavlnenou textíliou navlhčenou vo vlažnej vode.
 9. Odborné čistenie (za použitia špeciálnych čistiacich prostriedkov) a údržba koženého nábytku sa odporúča aspoň 1x ročne.
 10. Údržba nábytku za použitia voľne predajných prípravkov pre čistenie koženého nábytku je iba na vlastnú zodpovednosť kupujúceho.
 11. Je neprípustné používať pre čistenie nábytku látky, ktoré obsahujú silikóny, vosky, abrazíva. Použitie chemikálií pre údržbu nábytku môže spôsobiť nezvratné štrukturálne zmeny použitých materiálov.
 12. Pre bežné čistenie nábytku bez starostí, odporúčame použiť výhradne ponuku čistiacich prostriedkov na našich predajniach.

Pozn.:  Pravidlá pre správne používanie, čistenie a údržbu nábytku sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.