Obchodné podmienky obchodnej spoločnosti SCONTO Nábytok s.r.o.

so sídlom v Trnave, Nová 10/8144, IČO : 44731159, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Trnave , oddiel : Sro, vl.č. 25761/T, na predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese : www.sconto.sk1. ÚVODNÉ USTANOVENIA


1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti SCONTO Nábytok s. r. o., so sídlom v Trnave, Nová 10/8144, Slovenská republika, identifikačné číslo: 44 731 159, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave , oddiel Sro, vložka číslo 25761/T (ďalej len „predávajúci“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim umiestnený na internetovej adrese www.sconto.sk ( ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.2. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnenej na adrese www.sconto.sk (ďalej len „webová stránka“) a ďalšie súvisiace právne vzťahy.

1.3. Prípady, keď kupujúci nie je spotrebiteľom ( napr. ide o právnickú osobu) upravuje ustanovenie čl.7.3. a čl.10 obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné dohodnúť individuálne v kúpnej zmluve.

1.5. Ustanovenia obchodných podmienok sú nedeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku.

1.6. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce počas doby účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.


2. POUŽÍVATEĽSKÝ ÚČET


2.1. Na využívanie služieb on-line obchodu sa kupujúci nemusí zaregistrovať a tovar môže objednávať priamo z webového rozhrania obchodu. Na základe prvej objednávky tovaru kupujúcim môže predávajúci na žiadosť kupujúceho vytvoriť používateľský účet a zaslať kupujúcemu prístupové údaje k tomuto užívateľskému účtu. Na základe týchto údajov môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho používateľského rozhrania môže kupujúci uskutočňovať tiež objednávky tovaru (ďalej len ako „používateľský účet“).

2.2. Pri nákupe tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky svoje údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup do používateľského účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť týkajúcu sa informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti vyplývajúce zo strany kupujúceho.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám. Predávajúci nie je zodpovedný za zneužitie účtu kupujúceho.

2.5. Predávajúci môže obmedziť používateľovi prístup do používateľského účtu alebo mu zrušiť používateľský účet, a to najmä vtedy, keď kupujúci svoj používateľský účet nevyužíva, alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti zo zmluvy o poskytovaní služieb (vrátane obchodných podmienok), a to bez náhrady.

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardverového a softverového vybavenia predávajúceho.


3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY


3.1. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH), pričom ceny ponúkaného tovaru nezahŕňajú náklady spojené s dodávkou tovaru. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti, kým sú zobrazované na webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu na základe individuálne dojednaných podmienok. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené na webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu týkajúcu sa tohto tovaru.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s dodávkou tovaru. Informácie o nákladoch spojených s dodávkou tovaru uvedené na webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, keď je tovar dodávaný v rámci územia Slovenskej republiky. Predávajúci nedodáva tovar mimo územia Slovenskej republiky.

3.3. Na objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár na webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár (ďalej iba ako „objednávka“) obsahuje najmä informácie o: objednávanom tovare – názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu), spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe dodania objednávaného tovaru a informácie o nákladoch spojených s dodávkou tovaru. Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne prípadne aj faxové číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, spôsob dodania. Tieto údaje budú v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej dodávku tovaru). Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú ( pokiaľ nie je nižšie uvedené inak ) a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzatvorená na diaľku. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a najneskôr do 24 hodín od nasledujúceho pracovného dňa sa pracovníci predávajúceho skontaktujú s kupujúcim a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky a na adrese elektronickej pošty uvedenej kupujúcim v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“). Overia objednávku, druh produktov a ich množstvo, spôsob dodania a oznámia možnú dodaciu dobu alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady a potvrdia prijatú objednávku. Od tohto termínu je objednávka pre kupujúceho záväzná. Objednávka je záväzná od momentu jej potvrdenia , ktoré bude zaslané kupujúcemu. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, kedykoľvek do okamihu odoslania tovaru na prepravu (tovar sa považuje za odoslaný na prepravu okamihom dohodnutia prepravy a potvrdenia dohodnutého dátumu doručenia objednávky kupujúcim). Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (faxom, e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci kupujúcemu tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

3.4. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu má kupujúci možnosť skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Objednať“. Kupujúci by mal vo vlastnom záujme v objednávke upozorniť predávajúceho na prípadné prekážky brániace bezproblémovému príjazdu k budove, ktorej adresa je kupujúcim zvolená ako miesto dodania. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. ( myslia sa údaje, ktoré poskytuje kupujúci, ako meno, adresa, počet kusov a pod., s tým, že predávajúci ich neoveruje).

3.5. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré v minulosti podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok).

3.6. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.


3.7. Pokiaľ v prípade vybraných modelov nie je uvedené inak, je predávaný sortiment určený na bežné použitie konečným spotrebiteľom a je možné ho zakúpiť len v množstve obvyklom na použitie v bežnej domácnosti. Podmienky prípadného predaja vo vyšších množstvách, ktoré prekračujú obvyklú potrebu domácnosti, musia byť stanovené individuálnou dohodou predávajúceho so zákazníkom.


4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY


4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledovnými spôsobmi:

     4.1.1. v hotovosti v prevádzke predávajúceho na adrese uvedenej v Potvrdení objednávky;
     4.1.2. v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
     4.1.3. bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho: IBAN SK62 0900 0000 0006 3380   8333, SWIFT: GIBASKBX (ďalej len „účet predávajúceho“);
     4.1.4. bezhotovostne platobnou kartou, toto nie je možné pri doručení tovaru na adresu kupujúceho.

4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou i náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3. V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do siedmich (7) dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

4.4. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného a špecifického symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.

4.5. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.3.), požadovať úhradu celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

4.6. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať.

4.7. Ak je to v obchodnom styku zvyčajné, alebo je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci vo veci platieb uskutočnených na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru k prijatým platbám. Predávajúci je platcom DPH. Daňový doklad bude kupujúcemu odovzdaný s dodaním tovaru.

4.8. Predávajúci nemá povinnosť udržiavať zhodné ceny totožných výrobkov- tovaru v e-shope a v kamenných obchodoch.


5. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY


5.1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji“).

5.2.Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa§ 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči, pričom sa odporúča použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí prílohu týchto VOP.

5.3.Kupujúci znáša náklady súvisiace s vrátením tovaru do pôvodného stavu, v prípade, že tovar bol poškodený alebo javí známky opotrebenia. V prípade, že je vrátený tovar poškodený, nefunkčný, nekompletný alebo má známky opotrebenia a používania, bude kupujúcemu vrátená kúpna cena tovaru znížená o náklady vynaložené predávajúcim na uvedenie tovaru do pôvodného stavu. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody vzniknuté predávajúcemu. Predávajúci je oprávnený jednostranným úkonom započítať svoju pohľadávku z nároku na náhradu škody voči pohľadávke kupujúceho z nároku na vrátenie kúpnej ceny.

5.4. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho, predávajúci prevezme tovar späť a po kontrole množstva a bezchybnosti vráteného tovara a do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vyplatí cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za tovar alebo službu vráti kupujúcemu vopred dohodnutým spôsobom späť

5.5. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku v prípadoch uvedených v ust. § 7 ods. 6 zákona č.102/2014 Z. z. a to najmä v nasledovných prípadoch:

  1. ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  2. ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
  3. ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho-spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

5.6. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku ( odstúpiť od zmluvy ) alebo jej časť ak:

  1. tovar sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať,
  2. zmenila sa cena dodávateľa tovaru,
  3. vystavená cena produktu bola chybná.


6. PREPRAVA, DODANIE A PREBERANIE TOVARU


6.1. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke. Tovar je predávajúcim dodávaný za prvé uzamykatelné vchodové dvere budovy, ktorej adresa bola kupujúcim dohodnutá ako miesto dodania.


6.2. Ak je kupujúci podľa kúpnej zmluvy povinný prevziať tovar v prevádzke predávajúceho, pričom tovar neprevezme do 14 dní od výzvy predávajúceho na odber tovaru, alebo v inej dohodnutej lehote s predávajúcim, kúpna zmluva marným uplynutím tejto lehoty zaniká.

6.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho potrebné tovar dodávať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaním, resp. s iným spôsobom dodania.

6.4. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tie potvrdiť na prepravnom liste ( ložnom liste ). Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou (dopravnou) spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.

6.5. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných súm dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv predávajúceho na kupujúceho, ktorý má tovar v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný tovar a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.

6.6. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru a služby ešte neprešlo na kupujúceho.

6.7. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.


7. ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY, ZÁRUKA A SERVIS


7.1. Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v reklamačnom poriadku predávajúceho, ktorý je dostupný na prevádzkach aj online na webovej stránke www.sconto.sk.

7.2. Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba na plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť (pokiaľ to charakter tovaru umožňuje) reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený a pokiaľ možno v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení tovaru predávajúcemu. Pri uplatnení reklamácie sa kupujúci riadi reklamačným poriadkom predávajúceho.

7.3. Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za chyby/zo záruky uplatňuje kupujúci na adrese ktorejkoľvek prevádzkarne predávajúceho.

7.4. Predávajúci alebo ním poverený pracovník by mal o reklamácii rozhodnúť ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie chyby. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.

7.5. Za chyby tovaru sa okrem iného nepovažuje iný obvyklý farebný alebo štruktúrony rozdiel pri prírodných materiáloch (napr.koža), textilných a umelých materiálov (napr. ak sú v nábytkárskych látkach drobné odchýlky vo vzore látky alebo vo farebnom odtieni), lakovaných a kachľových plôch. Za vadu tovaru sa nepovažujú tiež rozdiely rozmerov čalúneného nábytku v rámci obvyklej tolerancie.

7.6. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa alebo osoby, ktorá spotrebiteľovi montáž vykonávala, alebo ak bol vykonaný zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

7.7. V prípade, že kupujúci je spotrebiteľom (t.j. konečným príjemcom), práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti za vady sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka .

7.8. V prípade, že kupujúci nie je spotrebiteľom, práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa zodpovednosti za chyby sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

7.9. Všetky rozmery uvedené v e-shope www.sconto.sk sú cca.

7.10. Pri tovare predávanom za zníženú cenu, predávajúci nezodpovedá za chyby, pre ktorú bola cena znížená.


8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ


8.1. Dozorným orgánom nad oblasťou ochrany osobných údajov na území Slovenskej republiky je Úrad na ochranu osobných údajov (www.dataprotection.gov.sk).

8.2. Predávajúci uskutočňuje spracovanie osobných údajov kupujúceho s cieľom realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy. Kupujúci poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne.

8.3 Kupujúci svojim súhlasom s obchodnými podmienkami potvrdzuje, že sa oboznámil s informáciami o spracovaní jeho osobných údajov spoločnosťou Sconto Nábytok, s.r.o.. Informácia o spracovaní OÚ je prístupná na webovej stránke www.sconto.sk/informacieospracovaniou.

8.4. V prípade, že kupujúci nebude realizovať odber alebo montáž tovaru osobne, podpisom obchodných podmienok súhlasí s tým, že nevyhnutné osobné údaje budú poskytnuté tretím subjektom, ktoré budú tieto služby zabezpečovať.

8.5. Osobné údaje budú uchovávané v elektronickej podobe v informačnom systéme predávajúceho alebo v papierovej podobe v kúpnych zmluvách.


9. OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE PRÍPADY, KED KUPUJÚCI NIE JE SPOTREBITEĽOM


9.1. V prípadoch, keď kupujúci nie je spotrebiteľom, sa ustanovenia obchodných podmienok platné pre spotrebiteľa nepoužijú.

9.2. V prípade, že kupujúci nie je spotrebiteľom, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán obchodným zákonníkom.


10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


10.1. V prípade, že spotrebiteľ nie je spokojný s vybavením jeho reklamácie alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@sconto.sk). Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie v lehote 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z.. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z. z.. Návrh môže spotrebiteľ uplatniť spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z. z., prípadne na stránkach Slovenskej obchodnej inšpekcie (http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi)

10.2. Kupujúci vyhlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné
ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, s cieľom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom.

10.3. Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

10.4. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

10.5. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

10.6. Pokiaľ vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom je dohodnuté, že vzťah sa riadi slovenským právom. 10.7. Predávajúci má oprávnenie na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia a činnosť predávajúceho nepodlieha inému povoľovaniu.

10.8. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatného ustanovenia nastúpi ustanovenie, ktorého význam sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok si vyžadujú písomnú formu.

10.9. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

10.10. Kontaktné údaje predávajúceho: SCONTO Nábytok s.r.o., Nová 10/8144, Trnava,
tel. 0903 893 893, email: info@sconto.sk.V Trnave dňa 25.5. 2018                                                          SCONTO Nábytok s.r.o.