Domov / Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok
 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
 1. Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a obchodných podmienok pre predaj tovaru prostredníctvom e-shopu, ako aj obchodných podmienok pre predaj a dodávku tovaru v prevádzkach spoločnosti SCONTO Nábytok s. r. o., so sídlom Nová 10/8144, 917 01 Trnava, IČO: 44 731 159, DIČ: 2022821273, IČ DPH: SK2022821273, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 25761/T (ďalej len „predávajúci“).
 2. Ak je kupujúci osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, povolania, alebo zamestnania (ďalej len „spotrebiteľ“), právne vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené týmto reklamačným poriadkom sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“) a zákona o ochrane spotrebiteľa v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“).
 3. Ak je kupujúci osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania (ďalej len „podnikateľ“), právne vzťahy medzi zmluvnými stranami sa spravujú článkom IV tohto reklamačného poriadku a príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“).
 1. ZODPOVEDNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO ZA VADY TOVARU A ZÁRUČNÁ DOBA
 1. Predávajúci zodpovedá za akúkoľvek vadu, ktorú má predaná vec v čase jej dodania a ktorá sa prejaví do dvoch rokov od dodania veci kupujúcemu.
 2. Vec je dodaná v okamihu, keď ju prevezme kupujúci alebo ním určená osoba alebo keď ju predávajúci odovzdá prepravcovi, ktorého poveril kupujúci mimo možností prepravy, ktoré ponúkol kupujúcemu predávajúci.
 3. Ak si vec vyžaduje montáž alebo inštaláciu predávajúcim, vec sa považuje za dodanú až dokončením montáže alebo inštalácie.
 4. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný riadne skontrolovať dodaný tovar, najmä či nie je viditeľne poškodený, či sú obaly neporušené a či je dodávka úplná. V prípade porušenia celistvosti obalu alebo pri inom zjavnom poškodení, ktoré mohlo ovplyvniť tovar, je kupujúci oprávnený požadovať kontrolu stavu tovaru a poškodený tovar nie je povinný prevziať. Ak kupujúci takýto tovar prevezme, stručne popíše porušenie alebo poškodenie obalu, poškodenie tovaru, alebo chýbajúci tovar (počet balení, balíkov) v dodacom alebo výdajnom liste pri jeho potvrdení. Podpisom dodacieho alebo výdajného listu bez takého popisu kupujúci potvrdzuje, že dodávka tovaru bola úplná, obal tovaru bol neporušený a že tovar nebol viditeľne poškodený.
 5. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že:
 1. nejde o iný tovar než ten, ktorý bol predmetom kúpnej zmluvy;
 2. tovar má vlastnosti, ktoré si zmluvné strany dohodli alebo také vlastnosti, ktoré sú obvyklé s ohľadom na povahu a účel použitia tovaru, ak sa zmluvné strany nedohodli inak;
 3. tovar je určený na účel, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar rovnakého druhu bežne používa;
 4. tovar zodpovedá kvalitou a vyhotovením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola kvalita alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy;
 5. tovar je v zodpovedajúcom množstve, veľkosti alebo hmotnosti; a
 6. tovar vyhovuje požiadavkám všeobecne záväzných právnych predpisov.
 1. Predávajúci nenesie zodpovednosť za vady tovaru najmä v nasledujúcich prípadoch:
 1. tovar bol predávaný ako použitý a vada vznikla predošlým použitím alebo opotrebením tovaru;
 2. tovar mal vadu už v čase prevzatia a pre túto vadu bola dojednaná a poskytnutá zľava z kúpnej ceny;
 3. vada bola kupujúcim už skôr reklamovaná a predávajúci poskytol kupujúcemu z toho dôvodu zľavu z kúpnej ceny;
 4. vada je spôsobená kupujúcim;
 5. príčinou vady je montáž vykonaná v rozpore s návodom, ktorý poskytol predávajúci;
 6. vada vznikla následkom toho, že kupujúci nezabezpečil riadnu prípravu pre montáž tovaru (napr. vyrovnanie nerovnosti stien a podláh) alebo trval na inštalácii tovaru na nevhodnom mieste;
 7. príčinou vady je zanedbanie povinnej starostlivosti o tovar zo strany kupujúceho (vrátane nevhodného spôsobu ošetrenia);
 8. vada je spôsobená kupujúcim, najmä používaním, údržbou, skladovaním, alebo prepravou, ktoré boli v rozpore s návodom alebo pokynmi dodanými spolu s tovarom alebo boli vzhľadom na povahu, vlastnostiam a účelu použitia tovaru nevhodné;
 9. jedná sa o bežné opotrebovanie tovaru spôsobené jeho užívaním.
 1. Predávajúci nezodpovedá za poškodenie tovaru, ktoré spôsobí kupujúci neodbornou manipuláciou a/alebo užívaním tohto tovaru v rozpore s kúpnou zmluvou a/alebo obchodnými podmienkami predávajúceho a/alebo pokynmi, manuálmi, návodmi, informáciami alebo inou dokumentáciou, o ktorých bol kupujúci informovaný alebo ktoré boli kupujúcemu dodané spolu s tovarom.
 2. Predávajúci nezodpovedá za vadu tovaru spôsobenú kupujúcim, ktorý tovar kúpil ako spotrebiteľ, a ktorá vznikla užívaním tohto tovaru pri výkone obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci výkonu povolania kupujúceho, ktorý tovar kúpil ako spotrebiteľ.
 3. Za vadu tovaru sa nepovažujú farebné či štruktúrne rozdiely, rozdiely v hrúbke vzoru, gramáži, sile a pevnosti oproti vzorke, ako aj prirodzené vlastnosti (i) prírodných materiálov (napr. koža, drevo, perie), (ii) textilných a umelých materiálov (napr. drobné odchýlky vo vzore látky alebo farebnom tóne pri nábytkových látkach) a (iii) lakovaných plôch.
 4. Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorá bola spôsobená nesprávnou montážou alebo inštaláciou veci, ak
 1. bola montáž alebo inštalácia súčasťou kúpnej zmluvy a bola vykonaná predávajúcim alebo na jeho zodpovednosť, alebo
 2. montáž alebo inštaláciu, ktorú mal vykonať kupujúci, vykonal kupujúci nesprávne v dôsledku nedostatkov návodu na montáž alebo inštaláciu, ktorý mu poskytol predávajúci.
 1. Ak vec má vady, o ktorých predávajúci vie, upozorní na ne kupujúceho pred uzavretím zmluvy. Pri tovare, ktorý je predávaný kupujúcemu za nižšiu cenu, predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena.
 2. Ak má na základe kúpnej zmluvy alebo inej osobitnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim poskladať, zložiť či inak zmontovať alebo inštalovať kúpený tovar (ďalej len „uvedenie do prevádzky“) iný podnikateľ než predávajúci, záručná doba začne plynúť až dňom jeho uvedenia do prevádzky, ak kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch (3) týždňov od prevzatia tovaru a riadne a včas poskytol všetku súčinnosť potrebnú na uvedenie do prevádzky. Inak sa takýto tovar považuje za dodaný dňom podľa bodu 2 tohto Reklamačného poriadku, a od tohto dňa plynie záručná doba.
 3. Pri použitom tovare nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté jeho použitím alebo opotrebením. Pri použitom tovare je záručná doba jeden (1) rok.
 4. Ak sa vada prejaví do uplynutia doby podľa článku II. bodov 1 a 13 tohto Reklamačného poriadku, považuje sa za vadu, ktorú mala vec už v čase dodania. To neplatí, ak sa preukáže inak alebo ak je tento predpoklad nezlučiteľný s povahou veci alebo vady.
 5. Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu môže predávajúci poskytnúť kupujúcemu dlhšiu záručnú dobu, pričom podmienky a rozsah tejto záručnej doby predávajúci určí v záručnom liste. V záručnom liste môže byť na základe dohody určená prísnejšia zodpovednosť za vady, než ustanovuje tento Reklamačný poriadok.
 6. Predaná vec je v súlade so dohodnutými požiadavkami podľa § 616 Občianskeho zákonníka, ak najmä:
 1. zodpovedá opisu, druhu, množstvu a kvalite vymedzeným v zmluve;
 2. je vhodná na konkrétny účel, s ktorým kupujúci oboznámil predávajúceho najneskôr pri uzavretí zmluvy a s ktorým predávajúci súhlasil;
 3. vyznačuje sa v zmluve vymedzenou schopnosťou plniť funkcie s ohľadom na svoj účel (funkčnosť);
 4. vyznačuje sa v zmluve vymedzenou schopnosťou fungovať s hardvérom alebo softvérom, s ktorými sa vec rovnakého druhu bežne používa, bez potreby zmeny predanej veci, hardvéru alebo softvéru (kompatibilita), a tiež s hardvérom alebo softvérom odlišnými od tých, s ktorými sa vec rovnakého druhu bežne používa (interoperabilita);
 5. vyznačuje sa ďalšími vlastnosťami vymedzenými v zmluve;
 6. je dodaná so všetkým príslušenstvom vymedzeným v zmluve;
 7. je dodaná s návodom na použitie, vrátane návodu na montáž a inštaláciu, ako bolo vymedzené v zmluve.
 1. Predaná vec je v súlade so všeobecnými požiadavkami podľa § 617 Občianskeho zákonníka, ak:
 1. je vhodná na všetky účely, na ktoré sa vec rovnakého druhu bežne používa s prihliadnutím najmä na právne predpisy, technické normy alebo na kódexy správania platné pre príslušné odvetvie, ak technické normy neboli vypracované;
 2. zodpovedá opisu a kvalite vzorky alebo modelu, ktoré predávajúci sprístupnil kupujúcemu pred uzavretím zmluvy;
 3. je dodaná s príslušenstvom, obalom a návodmi, vrátane návodu na montáž a inštaláciu, ktoré môže kupujúci dôvodne očakávať; a
 4. je dodaná v množstve, kvalite a s vlastnosťami, vrátane funkčnosti, kompatibility, bezpečnosti a schopnosti zachovať si pri bežnom používaní svoju funkčnosť a výkonnosť (životnosť), aké sú bežné pre vec rovnakého druhu a aké môže kupujúci dôvodne očakávať vzhľadom na povahu predanej veci a s prihliadnutím na akékoľvek verejné vyhlásenie predávajúceho alebo inej osoby v reťazci dodávok, vrátane výrobcu, alebo v ich mene, a to najmä pri propagácii veci alebo na jej označení; za výrobcu sa považuje zhotoviteľ veci, dovozca veci na trh Európskej únie z tretej krajiny alebo iná osoba, ktorá sa označuje za výrobcu tým, že na vec umiestni svoje meno, ochrannú známku alebo iné rozlišujúce označenie.
 1. SPÔSOB UPLATNENIA A VYBAVENIA REKLAMÁCIE
 1. Ak predávajúci zodpovedá za vadu predanej veci, kupujúci má voči nemu právo na odstránenie vady, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 2. Kupujúci môže odoprieť zaplatiť kúpnu cenu alebo jej časť, kým si predávajúci nesplní povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zodpovednosti za vady. Kupujúci zaplatí cenu v primeranej lehote po splnení povinností predávajúcim.
 3. Kupujúci môže uplatňovať práva zo zodpovednosti za vady, vrátane práva podľa článku III. bodu 2 tohto Reklamačného poriadku, len ak vytkol vadu najneskôr do dvoch mesiacov od uplynutia doby podľa článku II. bodov 1 a 13 tohto Reklamačného poriadku.
 4. Kupujúci má voči predávajúcemu právo na náhradu účelne vynaložených nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s vytknutím vady, za ktorú zodpovedá predávajúci, a uplatnením práv zo zodpovednosti za vadu.
 5. Kupujúci musí právo podľa článku III. bodu 4 tohto Reklamačného poriadku uplatniť u predávajúceho najneskôr do dvoch mesiacov od dodania opravenej alebo náhradnej veci, vyplatenia zľavy z ceny alebo vrátenia ceny po odstúpení od zmluvy, inak právo zanikne.
 6. Súd môže kupujúcemu na jeho návrh priznať primerané finančné zadosťučinenie, ak svoje práva zo zodpovednosti za vady úspešne uplatnil na súde.
 7. Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady nevylučuje právo kupujúceho na náhradu škody, ktorá mu z vady vznikla.   
 8. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho alebo u určenej osoby o ktorej predávajúci oboznámil kupujúceho pred uzavretím zmluvy alebo pred odoslaním objednávky, alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie na adrese sídla alebo miesta podnikania predávajúceho alebo na inej adrese, o ktorej predávajúci oboznámil kupujúceho pri alebo po uzavretí zmluvy.
 9. V zmysle predchádzajúceho bodu, práva z vadného plnenia je kupujúci oprávnený uplatniť u predávajúceho prostredníctvom elektronického formulára umiestneného na webových stránkach predávajúceho https://www.sconto.sk/reklamacny-protokol, listom alebo e-mailom na adrese reklamacie@sconto.sk. Predávajúci odporúča pre uplatnenie práv kupujúceho zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru využiť elektronický formulár.
 10. Ak kupujúci reklamoval vadu poštovou zásielkou, ktorú predávajúci odoprel prijať, zásielka sa považuje za doručenú v deň odopretia.
 11. Reklamácia sa nepovažuje za riadne uplatnenú, ak kupujúci neoznámi predávajúcemu v rámci reklamácie aspoň nasledovné údaje: meno a priezvisko, adresu, e-mailový alebo telefonický kontakt, číslo kúpnej zmluvy či dátum jej uzatvorenia, identifikáciu reklamovaného produktu (pokiaľ je to možné vrátane kódu tovaru) a popis vady. Predávajúci odporúča pre ľahšie vybavenie reklamácie doplniť popis vady fotodokumentáciou.
 12. Ak predávajúci odmieta zodpovednosť za vady, dôvody odmietnutia písomne oznámi kupujúcemu.
 13. Ak kupujúci riadne uplatní reklamáciu, predávajúci alebo určená osoba je povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie (napr. oprava, výmena veci) v primeranej lehote.
 14. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví v primeranej lehote.
 15. Primeranou lehotou sa rozumie najkratší čas, ktorý predávajúci potrebuje na posúdenie vady a na vybavenie reklamácie s prihliadnutím na povahu veci a povahu a závažnosť vady.
 16. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu pri uplatnení reklamácie potvrdenie obsahujúce údaj, kedy bolo právo uplatnené. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný doručiť kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie e-mailom bez zbytočného odkladu.
 17. Kupujúci je povinný odovzdať reklamovaný tovar predávajúcemu. Ak je reklamovaný tovar odovzdaný predávajúcemu alebo ak je predávajúcemu umožnené prehliadnuť si reklamovaný tovar v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť až dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim alebo dňom, kedy je predávajúcemu umožnené prehliadnuť si reklamovaný tovar za predpokladu, že kupujúci poskytol predávajúcemu všetku potrebnú súčinnosť.
 18. Predávajúci je oprávnený určiť kupujúcemu, ktorý zistil vadu prevzatej veci, že je povinný vec uschovať po primeranú dobu, ktorú určí predávajúci na preskúmanie vady.
 19. Ak by posúdenie vady reklamovaného tovaru predávajúcim znamenalo pre kupujúceho značné ťažkosti, najmä preto, že tovar nie je možné dopraviť k predávajúcemu bežným spôsobom, alebo v prípadoch, ak je tovar nadrozmerný, pevne ukotvený alebo je súčasťou nehnuteľnosti, môže predávajúci po dohode s kupujúcim posúdiť vadu reklamovaného tovaru buď na mieste, kde sa tovar nachádza v čase uplatnenia reklamácie, alebo iným spôsobom. Kupujúci je v takom prípade povinný poskytnúť predávajúcemu všetku potrebnú súčinnosť, inak lehota na vybavenie reklamácie neplynie. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť odo dňa, keď kupujúci poskytne predávajúcemu súčinnosť pri posúdení reklamovaného tovaru a predávajúci vykoná posúdenie reklamovaného tovaru na mieste, kde sa nachádza, alebo na inom vhodnom mieste.
 1. PRÁVA ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY
 1. Odstránenie vady opravou alebo výmenou
 2. Kupujúci má právo zvoliť si odstránenie vady výmenou veci alebo opravou veci. Kupujúci si nemôže zvoliť spôsob odstránenia vady, ktorý nie je možný alebo ktorý by v porovnaní s druhým spôsobom spôsobil predávajúcemu neprimerané náklady s ohľadom na všetky okolnosti, najmä na hodnotu, ktorú by mala vec bez vady, na závažnosť vady a na skutočnosť, či by druhý spôsob spôsobil kupujúcemu značné ťažkosti.
 3. Predávajúci môže odmietnuť odstránenie vady, ak oprava ani výmena nie sú možné alebo ak by si vyžadovali neprimerané náklady s ohľadom na všetky okolnosti.
 4. Predávajúci opraví alebo vymení vec v primeranej lehote po tom, čo kupujúci vytkol vadu, bezplatne, na vlastné náklady a bez spôsobenia závažných ťažkostí kupujúcemu s ohľadom na povahu veci a účel, na ktorý kupujúci vec požadoval.
 5. Čas od vytknutia vady až do vykonania opravy sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a čase jej trvania.
 6. Za účelom opravy alebo výmeny kupujúci odovzdá alebo sprístupní vec predávajúcemu alebo inej určenej osobe podľa článku III. bodu 8 tohto Reklamačného poriadku. Náklady prevzatia veci znáša predávajúci.
 7. Predávajúci dodá opravenú alebo náhradnú vec kupujúcemu na vlastné náklady rovnakým alebo obdobným spôsobom, akým mu kupujúci dodal vadnú vec, ak sa strany nedohodnú inak. Ak kupujúci neprevezme vec v lehote šiestich mesiacov odo dňa, kedy ju mal prevziať, môže predávajúci vec predať. Ak ide o vec väčšej hodnoty, predávajúci kupujúceho o zamýšľanom predaji vopred upovedomí a poskytne mu primeranú dodatočnú lehotu na prevzatie veci. Predávajúci bezodkladne po predaji vyplatí kupujúcemu výťažok z predaja veci po odpočítaní nákladov, ktoré účelne vynaložil na jej úschovu a predaj, ak spotrebiteľ uplatní právo na podiel z výťažku v primeranej lehote uvedenej predávajúcim v oznámení o zamýšľanom predaji veci. Predávajúci môže vec na vlastné náklady zničiť, ak sa ju nepodarilo predať alebo ak predpokladaný výťažok z predaja nebude postačovať ani na úhradu nákladov, ktoré predávajúci účelne vynaložil na úschovu veci, a nákladov, ktoré by predávajúci musel nevyhnutne vynaložiť na jej predaj.
 8. Predávajúci pri odstránení vady zabezpečí odstránenie veci a inštaláciu opravenej veci alebo náhradnej veci, ak si výmena alebo oprava vyžaduje odstránenie vadnej veci, ktorá bola nainštalovaná v súlade s jej povahou a účelom pred tým, ako sa vada prejavila. Predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť, že odstránenie veci a inštaláciu opravenej alebo náhradnej veci zabezpečí kupujúci na náklady a nebezpečenstvo predávajúceho.
 9. Pri odstránení vady výmenou veci nemá predávajúci právo na náhradu škody spôsobenú bežným opotrebovaním veci a na odplatu za bežné užívanie veci pred jej výmenou.
 10. Ustanovenia tohto Reklamačného poriadku o zodpovednosti predávajúceho za vady sa použijú primerane aj na náhradnú vec.
 11. Zľava z kúpnej ceny a odstúpenie od zmluvy
 12. Kupujúci má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže odstúpiť od kúpnej zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty, ak
 1. predávajúci vec neopravil ani nevymenil;
 2. predávajúci vec neopravil ani nevymenil v súlade s článkom IV. bodmi 6 a 8 tohto Reklamačného poriadku;
 3. predávajúci odmietol odstrániť vadu podľa článku IV. bodu 3 tohto Reklamačného poriadku;
 4. vec má vadu napriek oprave alebo výmene veci;
 5. vada je takej závažnej povahy, že odôvodňuje okamžitú zľavu alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy; alebo
 6. predávajúci vyhlásil alebo je z okolností zrejmé, že vadu neodstráni v primeranej lehote alebo bez spôsobenia závažných ťažkostí pre kupujúceho.
 1. Pri posudzovaní práva kupujúceho na zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa článku IV. bodu 12 písm. (d) a (e) tohto Reklamačného poriadku sa zohľadnia všetky okolnosti, najmä druh a hodnota veci, povaha a závažnosť vady a možnosť od kupujúceho objektívne žiadať, aby dôveroval v schopnosť predávajúceho odstrániť vadu.
 2. Zľava z kúpnej ceny musí byť primeraná rozdielu hodnoty predanej veci a hodnoty, ktorú by vec mala, ak by bola bez vád.
 3. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa článku IV. bodu 12 tohto Reklamačného poriadku, ak je vada veci zanedbateľná. Dôkazné bremeno, že vada je zanedbateľná, nesie predávajúci.
 4. Ak sa zmluva týka kúpy viacerých vecí, kupujúci môže od nej odstúpiť len vo vzťahu k vadnej veci. Vo vzťahu k ostatným veciam tak môže urobiť, len ak nemožno dôvodne očakávať, že bude mať záujem ponechať si ich aj bez vadnej veci.
 5. Kupujúci po odstúpení od zmluvy alebo jej časti vráti vec predávajúcemu na náklady predávajúceho. Predávajúci zabezpečí odstránenie veci, ktorá bola nainštalovaná v súlade s jej povahou a účelom pred tým, ako sa vada prejavila. Ak predávajúci vec v primeranej lehote neodstráni, môže kupujúci zabezpečiť odstránenie a doručenie veci predávajúcemu na náklady a nebezpečenstvo predávajúceho.
 6. Predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu najneskôr do 14 dní odo dňa vrátenia veci predávajúcemu alebo po preukázaní, že kupujúci zaslal vec predávajúcemu, podľa toho, ktorý okamih nastane skôr.
 7. Predávajúci vráti kúpnu cenu kupujúcemu alebo mu vyplatí zľavu z kúpnej ceny rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri zaplatení kúpnej ceny, ak kupujúci výslovne nesúhlasí s iným spôsobom úhrady. Všetky náklady spojené s úhradou znáša predávajúci.
 8. Predávajúci nemá právo na náhradu škody spôsobenú bežným opotrebovaním veci a na odplatu za bežné užívanie veci pred odstúpením od kúpnej zmluvy.
 9. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy aj vtedy, ak ho predávajúci výslovne ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že vec nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým.
 10. Kupujúci môže na odstúpenie od zmluvy využiť formulár zverejnený tu. Do formulára uvedie dôvod odstúpenia od zmluvy. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy môže tiež kupujúci predávajúceho informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením, napríklad listom zaslaným poštou na adresu: SCONTO Nábytok s. r. o., so sídlom Nová 10/8144, 917 01 Trnava, IČO: 44 731 159, IČ DPH: SK2022821273, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 25761/T, alebo e-mailom na info@sconto.sk
 1. UPLATNENIE NÁROKU ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY NA SÚDE
 1. Nárok zo zodpovednosti za vady je potrebné uplatniť na súde vo všeobecnej premlčacej lehote, ktorá je trojročná a ktorá začína plynúť odo dňa, keď kupujúci vytkol vadu u predávajúceho.
 1. OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE KUPUJÚCICH – PODNIKATEĽOV
 1. Ak je kupujúci podnikateľom, ustanovenia tohto reklamačného poriadku sa nepoužijú, ak nie je výslovne uvedené inak, a uplatní sa zákonná úprava zodpovednosti za vady tovaru podľa ustanovení § 422 a nasl. Obchodného zákonníka.
 2. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých kupujúci v čase uzavretia kúpnej zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť. Predávajúci taktiež nezodpovedá za vady, ktoré mohol kupujúci, ktorý je podnikateľ, zistiť už pri uzatvorení kúpnej zmluvy alebo pri prevzatí tovaru, ibaže ho predávajúci výslovne uistil, že tovar je bez vád.
 3. Kupujúci je oprávnený uplatniť nároky vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady, ktoré pri tovare zistil pri vynaložení odbornej starostlivosti, do šiestich (6) mesiacov od prevzatia tovaru; ustanovenie § 428 ods. 1 písm. c) Obchodného zákonníka sa nepoužije.
 4. Lehota na vybavenie reklamácie predávajúcim je šesť (6) mesiacov.
 5. Kupujúci nemá nároky vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady, ak ide o vadu, ktorú mal s vynaložením odbornej starostlivosti zistiť pri prehliadke tovaru, ktorú je povinný vykonať v zmysle ustanovenia § 427 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka. To neplatí, ak predávajúci kupujúceho výslovne ubezpečil, že tovar je bez vád, alebo ak predávajúci predstieral, že tovar je bez vád.
 6. Ak kupujúci neoznámil predávajúcemu vadu tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť, stráca právo odstúpiť od zmluvy. Ak kupujúci neoznámi súčasne s uplatnením reklamácie alebo bez zbytočného odkladu po tom, aké právo z vadného plnenia uplatňuje, môže požadovať iba odstránenie vady alebo zľavu z kúpnej ceny.
 7. Reklamačné konanie končí okamihom upovedomenia kupujúceho o vybavení reklamácie.
 8. Kupujúci je povinný prevziať si tovar, ktorý v rámci reklamácie odovzdal predávajúcemu, alebo jeho opravenú alebo vymenenú súčasť, do tridsiatich (30) dní odo dňa, kedy bola reklamácia vybavená. Po uplynutí tejto lehoty je predávajúci oprávnený tovar alebo jeho opravenú alebo vymenenú súčasť svojpomocne predať na účet kupujúceho. Na tento postup musí predávajúci kupujúceho vopred upozorniť a poskytnúť mu primeranú dodatočnú lehotu na prevzatie tovaru.
 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 1. Tento reklamačný poriadok je účinný od 01.08.2023 a vzťahuje sa na kúpne zmluvy uzavreté od tohto dátumu.