Vážení zákazníci, modernizujeme náš e-shop. Ak by ste narazili na chybu napíšte nám prosím na modernizujeme@servis.sconto.sk

Reklamačný poriadok

Domov / Reklamačný poriadok

Uplatnenie zodpovednosti za chyby tovaru alebo služby

podľa Obchodného zákonníka 513/1991 Zb.
podľa Občianskeho zákonníka 40/1964 Zb.
podľa zákona 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa
 

Nárok na uplatnenie záruky

 1. Kupujúci má právo uplatniť u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý u neho zakúpil a ktorý vykazuje v zákonom danej lehote 24 mesiacov chyby zavinené predávajúcim.
   
 2. Kupujúci má právo si tovar pri jeho prevzatí prekontrolovať (viditeľné chyby, počet balíkov, z ktorých sa zakúpený tovar skladá).

Zodpovednosť za chyby

 1. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým používaním, chyby spôsobené nevhodným ošetrením výrobku, neodbornou montážou, ako aj chyby spôsobené kupujúcim po prevzatí tovaru. Chybou tovaru nie je prípustný farebný rozdiel a rozdiel v štruktúre prírodných materiálov (napr. koža, drevo, dyha), textilných a umelých materiálov (napr. drobné odchýlky vo vzoroch a tónoch farieb v prípade látok). Chybou ďalej nie sú rozdiely v rozmeroch u čalúneného nábytku v rámci tolerancií, ktoré pripúšťajú príslušné technické normy platné na území Slovenskej republiky.
   
 2. Kupujúci nemá právo uplatniť reklamáciu na chyby, na ktoré bol predávajúcim v dobe uzatvorenia kúpnej zmluvy vopred upozornený (napr. zľavnený tovar z výpredaja) a za ktoré mu bola poskytnutá príslušná zľava.
   
 3. Nárok na uplatnenie záruky zaniká:
  1. nenahlásením zjavných chýb pri prevzatí tovaru 
  2. poškodením tovaru v prípade vlastnej prepravy 
  3. používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú prirodzenému prostrediu (napr. vlhkosť, chemické a mechanické vplyvy, poveternostné podmienky atď.) 
  4. neodbornou montážou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním povinnej starostlivosti o zakúpený tovar 
  5. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore so všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými na území Slovenskej republiky 
  6. nekvalitnou prípravou podkladov (napr. nerovnosť stien a podláh) na riadnu realizáciu montáže 
  7. uplynutím záručnej doby

 

Záručná doba

 1. U kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou a nakupuje tovar v zmysle § 52 ods. 3 Občianskeho zákonníka, predstavuje záručná doba 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. U kupujúceho, ktorý nakupuje tovar a koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupuje tovar v zmysle Obchodného zákonníka (513/1991 Zb. právnická osoba), predstavuje záručná doba 6 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
   
 2. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol tovar používať z dôvodu jeho záručnej opravy.

 

Uplatnenie a vyriešenie reklamácie
 

 1. Spoločnosť SCONTO Nábytok s.r.o. rieši reklamácie podľa platných právnych predpisov (zákon 250/2007 o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, Občiansky a Obchodný zákonník).
   
 2. Nahlásenie reklamácie je nutné previesť ihneď po zistení chyby (§ 599 OZ) a to písomne, elektronickou poštou alebo osobne na ktorejkoľvek pobočke spoločnosti.
   
 3. Na overenie vlastníctva veci a platnosti záručnej lehoty je nutné doložiť doklad o zaplatení, ktorý je neprenosný (kúpna zmluva), pokladničný doklad, alebo iný doklad preukazujúci zakúpenie veci.
   
 4. Na určenie oprávnenosti či neoprávnenosti reklamácie veci je nutné predložiť výrobok, prípadne fotografie reklamovanej chyby alebo v prípade objemnejších výrobkov sprístupniť miesto, kde je vec umiestnená reklamačnému technikovi, a to najneskôr do 24 hodín od nahlásenia reklamácie. V opačnom prípade bude reklamačné konanie pozastavené.
   
 5. O spôsobe vybavenia reklamácie rozhodujeme ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie chyby. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.
   
 6. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
   
 7. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za chybu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
   
 8. V prípade, že spotrebiteľ nie je spokojný s vybavením jeho reklamácie alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@sconto.sk). Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie v lehote 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z.. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z. z.. Návrh môže spotrebiteľ uplatniť spôsobom určeným podľa §12 zákona 391/2015 Z. z., prípadne na stránkach Slovenskej obchodnej inšpekcie (http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi)
Cookies Táto stránka používa cookies. Ďalším prehliadaním stránky vyjadrujete Váš súhlas. Viac informácií