Domov / Reklamačný poriadok 1.6.2021 - 31.7.2023

Reklamačný poriadok 1.6.2021 - 31.7.2023

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA
1. Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a obchodných podmienok pre predaj tovaru prostredníctvom e-shopu, ako aj obchodných podmienok pre predaj a dodávku tovaru v prevádzkach spoločnosti SCONTO Nábytok s. r. o., so sídlom Nová 10/8144, 917 01 Trnava, IČO: 44 731 159, DIČ: 2022821273, IČ DPH: SK2022821273, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 25761/T (ďalej len „predávajúci“).

2. Ak je kupujúci osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej len „spotrebiteľ“), právne vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené týmto reklamačným poriadkom sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“) a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“).

3. Ak je kupujúci osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej len „podnikateľ“), právne vzťahy medzi zmluvnými stranami sa spravujú článkom VI tohto reklamačného poriadku a príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“).
II. ZODPOVEDNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO ZA VADY TOVARU
1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí kupujúcim nemá vady. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že:
a. nejde o iný tovar než ten, ktorý bol predmetom kúpnej zmluvy;
b. tovar má vlastnosti, ktoré si zmluvné strany dohodli alebo také vlastnosti, ktoré sú obvyklé s ohľadom na povahu a účel použitia tovaru, ak sa zmluvné strany nedohodli inak;
c. tovar je určený na účel, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar rovnakého druhu bežne používa;
d. tovar zodpovedá kvalitou a vyhotovením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola kvalita alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy;
e. tovar je v zodpovedajúcom množstve, veľkosti alebo hmotnosti; a
f. tovar vyhovuje požiadavkám všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. Predávajúci nenesie zodpovednosť za vady tovaru najmä v nasledujúcich prípadoch:
a. tovar bol predávaný ako použitý a vada vznikla predošlým použitím alebo opotrebením tovaru;
b. tovar mal vadu už v čase prevzatia a pre túto vadu bola dojednaná a poskytnutá zľava z kúpnej ceny;
c. vada bola kupujúcim už skôr reklamovaná a predávajúci poskytol kupujúcemu z toho dôvodu zľavu z kúpnej ceny;
d. vada je spôsobená kupujúcim;
e. príčinou vady je montáž vykonaná v rozpore s návodom, ktorý poskytol predávajúci;
f. vada vznikla následkom toho, že kupujúci nezabezpečil riadnu prípravu pre montáž tovaru (napr. vyrovnanie nerovnosti stien a podláh) alebo trval na inštalácii tovaru na nevhodnom mieste;
g. príčinou vady je zanedbanie povinnej starostlivosti o tovar zo strany kupujúceho (vrátane nevhodného spôsobu ošetrenia);
h. vada je spôsobená kupujúcim, najmä používaním, údržbou, skladovaním, alebo prepravou, ktoré boli v rozpore s návodom alebo pokynmi dodanými spolu s tovarom alebo boli vzhľadom na povahu, vlastnostiam a účelu použitia tovaru nevhodné;
i. jedná sa o bežné opotrebovanie tovaru spôsobené jeho užívaním.

3. Za vadu tovaru sa nepovažujú farebné či štruktúrne rozdiely, rozdiely v hrúbke vzoru, gramáži, sile a pevnosti oproti vzorke, ako aj prirodzené vlastnosti (i) prírodných materiálov (napr. koža, drevo, perie), (ii) textilných a umelých materiálov (napr. drobné odchýlky vo vzore látky alebo farebnom tóne pri nábytkových látkach) a (iii) lakovaných plôch.

4. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný riadne skontrolovať dodaný tovar, najmä či nie je viditeľne poškodený, či sú obaly neporušené a či je dodávka úplná. V prípade porušenia celistvosti obalu alebo pri inom zjavnom poškodení, ktoré mohlo ovplyvniť tovar, je kupujúci oprávnený požadovať kontrolu stavu tovaru a poškodený tovar nie je povinný prevziať. Ak kupujúci takýto tovar prevezme, stručne popíše porušenie alebo poškodenie obalu, poškodenie tovaru, alebo chýbajúci tovar (počet balení, balíkov) v dodacom alebo výdajnom liste pri jeho potvrdení. Podpisom dodacieho alebo výdajného listu bez takého popisu kupujúci potvrdzuje, že dodávka tovaru bola úplná, obal tovaru bol neporušený a že tovar nebol viditeľne poškodený.

III. ZÁRUČNÁ DOBA
1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Záručná doba je dvadsaťštyri (24) mesiacov. Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu môže predávajúci poskytnúť kupujúcemu dlhšiu záručnú dobu, pričom podmienky a rozsah tejto záručnej doby predávajúci určí v záručnom liste.

2. Pri použitom tovare nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté jeho použitím alebo opotrebením. Pri použitom tovare je záručná doba dvanásť (12) mesiacov.

3. Pri tovare, ktorý je predávaný kupujúcemu za nižšiu cenu, predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena.

4. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Ak má na základe kúpnej zmluvy alebo inej osobitnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim poskladať, zložiť či inak zmontovať alebo inštalovať kúpený tovar (ďalej len „uvedenie do prevádzky“) iný podnikateľ než predávajúci, záručná doba začne plynúť až dňom jeho uvedenia do prevádzky, ak kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch (3) týždňov od prevzatia tovaru a riadne a včas poskytol všetku súčinnosť potrebnú na uvedenie do prevádzky.

5. Doba od uplatnenia práva kupujúceho vyplývajúceho zo zodpovednosti predávajúceho za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy tovaru bol povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nezapočítava. Ak dôjde k výmene tovaru, záručná doba začne plynúť znova od prevzatia nového tovaru.

6. Práva zo zodpovednosti za vady, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

IV. SPÔSOB UPLATNENIA A VYBAVENIA REKLAMÁCIE
1. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky alebo poskytované služby, alebo u určenej osoby. Práva z vadného plnenia je kupujúci oprávnený uplatniť u predávajúceho aj prostredníctvom elektronického formulára umiestneného na webových stránkach predávajúceho https://www.sconto.sk/reklamacny-protokol, listom alebo e-mailom na adrese reklamacie@sconto.sk. Predávajúci odporúča pre uplatnenie práv kupujúceho zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru využiť elektronický formulár.

2. Ak je v záručnom liste vydanom kupujúcemu ohľadom rozsahu práv zo zodpovednosti predávajúceho za vady uvedená iná osoba určená na vykonanie opravy, ktorá je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u toho, kto je určený na vykonanie opravy.

3. Reklamácia sa nepovažuje za riadne uplatnenú, ak kupujúci neoznámi predávajúcemu v rámci reklamácie aspoň nasledovné údaje: meno a priezvisko, adresu, e-mailový alebo telefonický kontakt, číslo kúpnej zmluvy či dátum jej uzatvorenia, identifikáciu reklamovaného produktu (pokiaľ je to možné vrátane kódu tovaru) a popis vady. Predávajúci odporúča pre ľahšie vybavenie reklamácie doplniť popis vady fotodokumentáciou.

4. Ak kupujúci riadne uplatní reklamáciu, predávajúci, ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie a v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď a v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

5. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu pri uplatnení reklamácie potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný doručiť kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie e-mailom bez zbytočného odkladu.

6. Kupujúci je povinný odovzdať reklamovaný tovar predávajúcemu. Ak je reklamovaný tovar odovzdaný predávajúcemu alebo ak je predávajúcemu umožnené prehliadnuť si reklamovaný tovar podľa bodu 7 tohto článku v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť až dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim alebo dňom, kedy je predávajúcemu umožnené prehliadnuť si reklamovaný tovar podľa bodu 7 tohto článku za predpokladu, že kupujúci poskytol predávajúcemu všetku potrebnú súčinnosť.

7. Ak by posúdenie vady reklamovaného tovaru predávajúcim znamenalo pre kupujúceho značné ťažkosti, najmä preto, že tovar nie je možné dopraviť k predávajúcemu bežným spôsobom, alebo v prípadoch, ak je tovar nadrozmerný, pevne ukotvený alebo je súčasťou nehnuteľnosti, môže predávajúci po dohode s kupujúcim posúdiť vadu reklamovaného tovaru buď na mieste, kde sa tovar nachádza v čase uplatnenia reklamácie, alebo iným spôsobom. Kupujúci je v takom prípade povinný poskytnúť predávajúcemu všetku potrebnú súčinnosť, inak lehota na vybavenie reklamácie neplynie. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť odo dňa, keď kupujúci poskytne predávajúcemu súčinnosť pri posúdení reklamovaného tovaru a predávajúci vykoná posúdenie reklamovaného tovaru na mieste, kde sa nachádza, alebo na inom vhodnom mieste.

8. Počas doby vybavovania reklamácie nie je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu náhradný tovar.

9. Lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní odo dňa jej uplatnenia kupujúcim alebo odo dňa, keď predávajúci prevzal reklamovaný tovar alebo odo dňa posúdenia reklamovaného tovaru podľa bodu 7 tohto článku za predpokladu, že kupujúci poskytol predávajúcemu všetku potrebnú súčinnosť.

10. O vybavení reklamácie je predávajúci povinný vydať kupujúcemu písomný doklad do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začala plynúť v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie.

11. Kupujúci je povinný prevziať si reklamovaný tovar, ktorý v rámci reklamácie odovzdal predávajúcemu, alebo jeho opravenú alebo vymenenú súčasť, do tridsiatich (30) dní odo dňa, kedy bola reklamácia vybavená. Doba od uplatnenia reklamácie do času, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, záručná doba začína plynúť znova odo dňa prevzatia nového tovaru. Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím reklamovaného tovaru, prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy tovaru. Kupujúci je taktiež povinný nahradiť predávajúcemu náklady, ktoré mu v dôsledku omeškania s prevzatím reklamovaného tovaru kupujúcim vznikli.
V. UPLATNENIE PRÁV VYPLÝVAJÚCICH ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY
1. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, kupujúci má právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci.

2. Ak by tým predávajúcemu nevznikli neprimerané náklady, najmä vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady, kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti.

3. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje, ak sa rovnaká vada vyskytne tretíkrát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.

4. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní tovaru.

5. Predávajúci je vždy oprávnený vymeniť kupujúcemu tovar s vadami za tovar bez vád, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

6. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vád, kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

7. Ak ide o neodstrániteľné vady tovaru, ktoré nebránia v jeho riadnom užívaní, kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

8. Ak reklamácia tovaru nie je predávajúcim vybavená do 30 dní, kupujúci má právo na výmenu tovaru za nový tovar alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

9. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, je na kupujúcom, ktoré z týchto práv uplatní. Ak si kupujúci zvolí niektoré z týchto práv, nemôže túto voľbu jednostranne zmeniť. Nároky kupujúceho majú alternatívnu, nie kumulačnú povahu.
VI. OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE KUPUJÚCICH – PODNIKATEĽOV
1. Ak je kupujúci podnikateľom, ustanovenia tohto reklamačného poriadku sa nepoužijú, ak nie je výslovne uvedené inak, a uplatní sa zákonná úprava zodpovednosti za vady tovaru podľa ustanovení § 422 a nasl. Obchodného zákonníka.

2. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých kupujúci v čase uzavretia kúpnej zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť. Predávajúci taktiež nezodpovedá za vady, ktoré mohol kupujúci, ktorý je podnikateľ, zistiť už pri uzatvorení kúpnej zmluvy alebo pri prevzatí tovaru, ibaže ho predávajúci výslovne uistil, že tovar je bez vád.

3. Kupujúci je oprávnený uplatniť nároky vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady, ktoré pri tovare zistil pri vynaložení odbornej starostlivosti, do šiestich (6) mesiacov od prevzatia tovaru; ustanovenie § 428 ods. 1 písm. c) Obchodného zákonníka sa nepoužije.

4. Lehota na vybavenie reklamácie predávajúcim je šesť (6) mesiacov.

5. Kupujúci nemá nároky vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady, ak ide o vadu, ktorú mal s vynaložením odbornej starostlivosti zistiť pri prehliadke tovaru, ktorú je povinný vykonať v zmysle ustanovenia § 427 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka. To neplatí, ak predávajúci kupujúceho výslovne ubezpečil, že tovar je bez vád, alebo ak predávajúci predstieral, že tovar je bez vád.

6. Ak kupujúci neoznámil predávajúcemu vadu tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť, stráca právo odstúpiť od zmluvy. Ak kupujúci neoznámi súčasne s uplatnením reklamácie alebo bez zbytočného odkladu po tom, aké právo z vadného plnenia uplatňuje, môže požadovať iba odstránenie vady alebo zľavu z kúpnej ceny.

7. Reklamačné konanie končí okamihom upovedomenia kupujúceho o vybavení reklamácie.

8. Kupujúci je povinný prevziať si tovar, ktorý v rámci reklamácie odovzdal predávajúcemu, alebo jeho opravenú alebo vymenenú súčasť, do tridsiatich (30) dní odo dňa, kedy bola reklamácia vybavená. Po uplynutí tejto lehoty je predávajúci oprávnený tovar alebo jeho opravenú alebo vymenenú súčasť svojpomocne predať na účet kupujúceho. Na tento postup musí predávajúci kupujúceho vopred upozorniť a poskytnúť mu primeranú dodatočnú lehotu na prevzatie tovaru.
VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Tento reklamačný poriadok je účinný od 01.06.2021 do 31.7.2023 a vzťahuje sa na kúpne zmluvy uzavreté v tomto období.