Domov / Zákaznícky servis - Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie
od kúpnej zmluvy (ďalej len „zmluva“) uzavretej on-line v e-shope SCONTO.SK

 

 1. Právo na odstúpenie od zmluvy
Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa:
 1. Pri dodaní tovaru – keď Vy alebo Vami určená tretia osoba okrem dopravcu prevezmete tovar;
 2. Pri dodaní viacerých tovarov Vami objednaných v jednej objednávke oddelene - keď Vy alebo Vami určená tretia osoba okrem dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný;
 3. Pri dodaní tovaru pozostávajúceho z viacerých častí - keď Vy alebo Vami určená tretia osoba okrem dopravcu prevezmete poslednú časť tovaru;
 4. Pri dodávaní tovaru opakovane počas určitého času - keď Vy alebo Vami určená tretia osoba okrem dopravcu prevezmete prvý dodaný tovar.
 
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť
od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením, napríklad listom zaslaným poštou na adresu: SCONTO Nábytok s. r. o., so sídlom Nová 10/8144, 917 01 Trnava, IČO: 44 731 159, IČ DPH: SK2022821273, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 25761/T, tel. č.: +421 253 488 100 alebo e-mailom na info@sconto.sk. Na tento účel môžete použiť aj vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je prílohou tohto poučenia. V prípade odstúpenia od zmluvy prostredníctvom e-mailu alebo prostredníctvom vzorového formulára Vám prijatie odstúpenia od zmluvy bezodkladne potvrdíme e-mailom.
 
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
 
 1. Dôsledky odstúpenia od zmluvy 
 1. Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom úhrady, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
 2. S vrátením platby môžeme čakať do vrátenia tovaru späť na našu adresu alebo do preukázania, že ste tovar odoslali späť, podľa toho, čo nastane skôr.
 3. Ak nebude v konkrétnom prípade dohodnuté inak, zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu alebo odovzdajte v niektorej z našich prevádzok, najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
 4. Tovar nesmie byť poškodený a spolu s tovarom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa tovaru (návod na obsluhu, montážny návod, a pod.), ktoré od predávajúceho prevzal. Vrátenie tovaru predávajúcemu je na náklady a zodpovednosť kupujúceho.
 5. Ak tovar vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť poštou, priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Predpokladaný odhad týchto nákladov vzhľadom na rôznorodosť rozmerov, váhy a iných podobných atribútov našich tovarov nemožno vo všeobecnosti určiť, preto je vhodné nás kontaktovať v prípade, ak máte otázky ohľadom odhadu sumy predmetných nákladov.
 6. Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný tovar sa neprijíma a vracia späť.
 7. Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Podmienky odstúpenia od kúpnej zmluvy sú podrobne popísané v čl. VI našich Všeobecných obchodných podmienok, s ktorými sa môžete zoznámiť tu.
 


Online formulár pre oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy uzatvorenej cez e-shop

Oznamujem, že týmto odstupujem od

Kontaktné údaje

Žiadam o sumu za tovar

Pobočka, kde môžete vrátiť tovar