Domov / Obchodné podmienky e-shopu platné od 1.7.2021 do 31.7.2023

Obchodné podmienky e-shopu platné od 1.7.2021 do 31.7.2023

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
 1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „OP“) spoločnosti SCONTO Nábytok s. r. o., so sídlom Nová 10/8144, 917 01 Trnava, IČO: 44 731 159, IČ DPH: SK2022821273, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 25761/T (ďalej len „predávajúci“), upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vznikajúce z kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, uzatváranej prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho prevádzkovaného na webovej stránke www.sconto.sk (ďalej len „e-shop“), predmetom ktorej je predaj a prípadne aj dodávka hnuteľných vecí predávaných predávajúcim (ďalej len „tovar“).
 2. Tieto OP tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred znením OP.
 3. Na právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci výkonu svojho povolania (ďalej len „spotrebiteľ“), sa aplikujú ustanovenia týchto OP, príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“), ustanovenia zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) a ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku“).
 4. Na právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci výkonu svojho povolania (ďalej len „podnikateľ“), sa aplikujú ustanovenia týchto OP a príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“).
 5. Ak sa v týchto OP používa pojem „kupujúci“, rozumie sa tým kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, ako aj kupujúci, ktorý je podnikateľom, pokiaľ v príslušnom ustanovení OP nie je uvedené inak.
 6. Akákoľvek prezentácia a ponuka tovaru v e-shope sa považuje iba za výzvu na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy. Objednávka kupujúceho je len návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy a nezaväzuje predávajúceho k jej prijatiu a k uzavretiu kúpnej zmluvy. Predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, predmetom ktorej má byť objednaný tovar.
 7. Vyobrazené doplnky, príslušenstvo a dekoratívne predmety nie sú súčasťou ponúkaného tovaru, pokiaľ nie je v popise tovaru výslovne uvedené inak.
 8. Kupujúci berie na vedomie, že všetky rozmery uvedené pri konkrétnom tovare sú uvedené s možnou odchýlkou ​​v rámci prípustnej tolerancie stanovenej príslušnými normami STN. Tovar je zvyčajne dodávaný v demontovanom stave.
 9. Tovar je možné nakúpiť len v množstve obvyklom pre osobnú potrebu kupujúceho, prípadne jeho domácnosti. Tovar nie je určený na ďalší predaj.
 10. Všetok tovar predávaný predávajúcim je skonštruovaný tak, aby vydržal zaťaženie primerané jeho používaniu v bežných domácnostiach, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.
 11. Predávajúci nezodpovedá za poškodenie tovaru, ktoré spôsobí kupujúci neodbornou manipuláciou a/alebo užívaním tohto tovaru v rozpore s kúpnou zmluvou a/alebo týmito OP a/alebo pokynmi, manuálmi, návodmi, informáciami alebo inou dokumentáciou, o ktorých bol kupujúci informovaný alebo ktoré boli kupujúcemu dodané spolu s tovarom.
 12. Predávajúci nezodpovedá za vadu tovaru spôsobenú kupujúcim, ktorý tovar kúpil ako spotrebiteľ, užívaním tohto tovaru pri výkone svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci výkonu svojho povolania.
 1. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY, NEMOŽNOSŤ PLNENIA
 1. Kúpna zmluva sa uzatvára prostriedkami diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho, ktorá umožňuje samostatné spojenie a uloženie dát, a to prostredníctvom e-shopu. Kupujúci je povinný oboznámiť sa pred uzavretím kúpnej zmluvy s týmito OP a Reklamačným poriadkom.
 2. Kupujúci môže urobiť objednávku vyplnením objednávkového formulára, ktorý obsahuje informácie o:
  1. objednávanom tovare;
  2. identifikácii kupujúceho vrátane miesta doručenia tovaru;
  3. celkovú cenu tovaru vrátane všetkých daní a poplatkov a iných podobných peňažných plnení;
  4. spôsobe úhrady celkovej ceny tovaru a nákladov na dodanie tovaru;
  5. spôsobe dodania tovaru;
  6. nákladoch na dodanie tovaru.
 3. Potvrdením tlačidla s textom „Odoslať objednávku s povinnosťou platby“ (alebo s iným obdobným textom rovnakého významu) dáva kupujúci predávajúcemu záväzný návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorého súčasťou je záväzok kupujúceho zaplatiť celkovú cenu za objednaný tovar vrátane všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov, ktorá je uvedená v objednávkovom formulári pred odoslaním objednávky. Odoslaním objednávky a zaškrtnutím políčka umiestneného vedľa textu v znení „Prečítal som si obchodné podmienky, ktorých súčasťou je reklamačný poriadok a súhlasím s nimi“ (alebo iného obdobného textu rovnakého významu), kupujúci výslovne potvrdzuje svoj súhlas s OP, ktorých súčasťou je Reklamačný poriadok. Vyjadrením súhlasu s OP kupujúci súčasne potvrdzuje, že si je vedomý toho, že OP tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy a že si OP prečítal ešte pred odoslaním objednávky.
 4. Kupujúci je povinný uviesť v objednávke tovaru správne a pravdivo všetky požadované údaje. Predávajúci nie je povinný skúmať pravdivosť, správnosť či aktuálnosť uvedených údajov a nenesie zodpovednosť za omeškanie, ujmu ani iné následky spôsobené uvedením nesprávnych, nepravdivých alebo neaktuálnych údajov kupujúcim.
 5. Predávajúci je oprávnený požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie či upresnenie objednávky (e-mailom, písomne ​​alebo telefonicky).
 6. Ak kupujúci uvedie v objednávke vymyslené, nesprávne, neúplné či inak nepravdivé údaje, alebo ak je z objednávky alebo rokovania kupujúceho zrejmé, že kupujúci zneužíva práva alebo inak koná s nečestným úmyslom, alebo ak sa predávajúcemu nepodarilo získať od kupujúceho dodatočné potvrdenie či upresnenie objednávky, prípadne v iných odôvodnených prípadoch je predávajúci oprávnený kúpnu zmluvu s kupujúcim neuzavrieť. K uzavretiu kúpnej zmluvy nedochádza ani v prípade, že kupujúcemu bolo doručené potvrdenie predávajúceho podľa bodu 7 tohto článku; to neplatí, ak si predávajúci aj kupujúci vzájomne poskytli plnenia tak, ako by kúpna zmluva bola uzavretá.
 7. Predávajúci potvrdí kupujúcemu prijatie objednávky na elektronickú adresu (e-mail) uvedenú v objednávke. Doručením tohto potvrdenia nedochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy.
 8. Ak nie je ďalej uvedené inak, kúpna zmluva je uzavretá dňom doručenia potvrdenia o prijatí návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy predávajúcim na elektronickú adresu (e-mail) kupujúceho uvedenú v objednávke. Ak kupujúci zvolil v objednávke platbu za tovar vopred a predávajúci potvrdil prijatie návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, kúpna zmluva je uzavretá až dňom pripísania platby kúpnej ceny na účet predávajúceho. Na takto uzavretú kúpnu zmluvu sa vždy vzťahujú OP, ktoré boli účinné v čase odoslania objednávky kupujúcim.
 9. Po uzavretí kúpnej zmluvy nie je predávajúci povinný prijať návrh kupujúceho na zmenu kúpnej zmluvy, ktorú kupujúci uzavrel ako spotrebiteľ, tak, že táto kúpna zmluva bude uzavretá s kupujúcim ako podnikateľom.
 10. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím. Ak je tovar doručovaný predávajúcim alebo ním poverenou osobou na adresu, ktorú mu poskytol kupujúci (zásielkový predaj), vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru kupujúcim na mieste dodania tovaru.
 11. Záväzok predávajúceho dodať tovar podľa kúpnej zmluvy úplne alebo sčasti zaniká, ak sa plnenie vyplývajúce z kúpnej zmluvy stane nemožným. Záväzok dodať tovar nie je nemožný, najmä ak tovar možno dodať aj za sťažených podmienok, s väčšími nákladmi alebo až po dojednanom čase.
 12. Ak sa nemožnosť plnenia týka len časti plnenia (tovaru), ktorý je predmetom kúpnej zmluvy, zaniká záväzok predávajúceho iba čiastočne, a to v rozsahu, v ktorom je plnenie nemožné, ak ďalej nie je uvedené inak. Kupujúci má právo, ohľadom zvyšného plnenia, odstúpiť od kúpnej zmluvy; to neplatí, ak je kupujúci podnikateľom. Ak sa týka nemožnosť plnenia len niektorého tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy, a predávajúcemu muselo byť zrejmé z povahy kúpnej zmluvy alebo z jej účelu, ktorý mu bol známy už pri jej uzavretí, že plnenie zvyšku záväzku nebude mať pre kupujúceho žiaden hospodársky význam, zanikne záväzok predávajúceho dodať tovar podľa kúpnej zmluvy v celom rozsahu. To neplatí, ak kupujúci oznámi predávajúcemu, že na zvyšku plnenia trvá bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o nemožnosti časti plnenia (tovaru) dozvedel.
 13. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu informovať kupujúceho o nemožnosti splnenia záväzku a dojednať s ním spôsob vrátenia kúpnej ceny zaplatenej kupujúcim za tovar, ktorý nemôže dodať. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu peňažné prostriedky, ktoré od neho na základe kúpnej zmluvy už dostal za tovar, ktorý nemôže dodať, a to bezodkladne, najneskôr však do desiatich (10) pracovných dní odo dňa, keď kupujúceho informoval o úplnom alebo čiastočnom zániku záväzku z kúpnej zmluvy, prípadne odo dňa, keď mu kupujúci oznámil, že plnenie zvyšku záväzku z kúpnej zmluvy pre kupujúceho nemá význam.
 14. Ak predávajúci poskytne kupujúcemu v súvislosti s uzatvorením hlavnej kúpnej zmluvy ďalší tovar za mimoriadne zníženú cenu, s ktorého kúpou či dodaním kupujúci výslovne súhlasil, má sa za to, že ohľadom tohto ďalšieho tovaru bola uzavretá vedľajšia kúpna zmluva s rozväzovacou podmienkou. V prípade, ak kupujúci odstúpi od hlavnej kúpnej zmluvy, zaniká aj vedľajšia kúpna zmluva a kupujúci je povinný spolu s tovarom, ktorý je predmetom hlavnej kúpnej zmluvy, vrátiť predávajúcemu aj tovar, ktorý je predmetom vedľajšej zmluvy.
 1. KÚPNA CENA, NÁKLADY SPOJENÉ S DODANÍM A PLATOBNÉ PODMIENKY
 1. Ceny uvádzané v e-shope sú orientačné; konečné ceny závisia od vlastností tovaru, ktoré má kupujúci možnosť zvoliť. Konečná cena tovaru vrátane DPH a všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov, ktoré platí kupujúci, je uvedená v objednávkovom formulári pred odoslaním objednávky. Informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru a zvoleným spôsobom úhrady kúpnej ceny sú zobrazené v objednávkovom formulári ešte pred odoslaním objednávky.
 2. Ceny tovaru v e-shope sa môžu líšiť od cien, za ktoré je totožný tovar ponúkaný v prevádzkach predávajúceho; kupujúci nemá pri kúpe tovaru v e-shope nárok na zníženie ceny na úroveň predajnej ceny zhodného tovaru v prevádzke.
 3. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať, ak nie je v podmienkach pre poskytnutie zľavy výslovne uvedené inak.
 4. Ak vznikne predávajúcemu povinnosť vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu, prípadne iné peňažné plnenie poskytnuté kupujúcim predávajúcemu v súvislosti s kúpnou zmluvou, je predávajúci oprávnený započítať si proti takejto pohľadávke svoje splatné pohľadávky voči kupujúcemu, ktoré mu vznikli voči kupujúcemu na základe kúpnej zmluvy, ktorej sa týka vrátenie peňažného plnenia.
 5. Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy potvrdzuje, že v súlade s ustanovením § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2014 Z. z., o dani z pridanej hodnoty v platnom znení (ďalej len „zákon o DPH“), súhlasí so zasielaním daňových dokladov vystavených predávajúcim v elektronickej podobe na svoju e-mailovú adresu, ktorú uviedol pri uzavretí kúpnej zmluvy alebo pri odoslaní objednávky predávajúcemu.
 1. DODANIE TOVARU
 1. Predávajúci dodáva tovar len na území Slovenskej republiky, ak sa strany nedohodnú inak.
 2. Predávajúci je oprávnený rozdeliť celkovú dodávku tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy, do niekoľkých čiastočných dodávok. Každá takáto čiastočná dodávka je považovaná za samostatné plnenie na účely DPH.
 3. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru.
 4. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho, ktorý si tovar neprevzal, hoci mu predávajúci s tovarom umožnil nakladať (vyzval ho na odber tovaru), dňom nasledujúcim po márnom uplynutí lehoty na odber tovaru v prevádzke predávajúceho uvedenej vo výzve na odber tovaru.
 5. Pri osobnom odbere (vyzdvihnutí) tovaru v prevádzke predávajúceho bude tovar kupujúcemu odovzdaný po predložení čísla objednávky, prípadne aj iných údajov, ktoré od neho bude predávajúci dôvodne požadovať. Ak kupujúci predloží predávajúcemu všetky požadované údaje podľa predchádzajúcej vety, má sa za to, že osoba, ktorá tovar vyzdvihuje z prevádzky predávajúceho, je kupujúcim alebo osobou oprávnenou vyzdvihnúť tovar za kupujúceho. Ak bude mať predávajúci aj napriek postupu podľa predchádzajúcej vety pochybnosti o oprávnení osoby vyzdvihnúť tovar alebo ak pôjde o vyzdvihnutie tovaru vyššej hodnoty v zmysle interných pravidiel predávajúceho, je predávajúci oprávnený overiť totožnosť osoby vyzdvihujúcej tovar, a to predložením občianskeho preukazu alebo iného obdobného dokladu totožnosti. Ak nie je osoba vyzdvihujúca tovar kupujúcim, je povinná predložiť predávajúcemu písomné plnomocenstvo udelené kupujúcim, z ktorého bude výslovne vyplývať, že táto osoba je oprávnená tovar za kupujúceho vyzdvihnúť. Ak sa predávajúcemu nepodarí bezpečne overiť totožnosť osoby vyzdvihujúcej tovar alebo ak nebude osoba vyzdvihujúca tovar disponovať plnomocenstvom podľa predchádzajúcej vety, predávajúci nie je povinný tejto osobe tovar vydať; o tejto skutočnosti môže predávajúci upovedomiť kupujúceho. Ak je kupujúcim podnikateľ, predávajúci je oprávnený vždy overiť totožnosť osoby vyzdvihujúcej tovar, pričom predávajúci vydá tovar len osobe, ktorá je kupujúcim (ak je kupujúcim fyzická osoba – podnikateľ) alebo štatutárnym orgánom kupujúceho (ak je kupujúcim právnická osoba) alebo ktorá sa preukáže písomným plnomocenstvom udeleným kupujúcim, z ktorého bude výslovne vyplývať, že táto osoba je oprávnená tovar za kupujúceho vyzdvihnúť. Ak osoba vyzdvihujúca tovar predloží predávajúcemu plnomocenstvo podľa predchádzajúcej vety, má sa za to, že osoba, ktorá tovar vyzdvihuje z prevádzky predávajúceho, je osobou oprávnenou vyzdvihnúť tovar za kupujúceho.
 6. Kupujúci je povinný zabezpečiť ochranu údajov a dokumentov, ktoré slúžia na identifikáciu kupujúceho pri odobratí tovaru od predávajúceho alebo od dopravcu, pred zneužitím treťou osobou. Predávajúci nezodpovedá za ujmu ani iné následky spôsobené tým, že kupujúci svojim konaním či opomenutím sprístupnil tieto údaje tretej osobe.
 7. Miestom dodania tovaru je miesto dodania uvedené v objednávke, ak sa strany nedohodnú inak. Ak je tovar doručovaný kupujúcemu mimo prevádzky predávajúceho, predávajúci zabezpečí doručenie tovaru v mieste dodania pred prvý uzamykateľný vstup, ak to podmienky na mieste dovoľujú.
 8. Informácia o termíne dostupnosti tovaru uvedená v e-shope vyjadruje informáciu o predpokladanej dobe naskladnenia tovaru u predávajúceho (ďalej len „termín naskladnenia“). Po naskladnení tovaru je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu informovať kupujúceho o presnom termíne, kedy bude tovar pripravený k odberu kupujúcim alebo kedy bude kupujúcemu odoslaný (ďalej len „termín dodania“). Lehota na naskladnenie tovaru začína plynúť dňom uzavretia kúpnej zmluvy.
 9. Ak objednávka obsahuje tovary s rôznymi termínmi naskladnenia, platí pre všetok objednaný tovar najneskorší uvedený termín naskladnenia. Toto ustanovenie nevylučuje, aby bol tovar dodaný kupujúcemu postupne v niekoľkých čiastočných dodávkach podľa jeho dostupnosti.
 10. Ak dôjde v čase medzi potvrdením prijatia objednávky kupujúceho a uzavretím kúpnej zmluvy (článok II, bod 8, druhá veta) k zmene v dostupnosti objednaného tovaru oproti údajom uvedeným v e-shope pri odoslaní objednávky kupujúcim, je predávajúci povinný o tom kupujúceho informovať a vyžiadať si jeho súhlas so zmenou termínu naskladnenia alebo termínu dodania. Ak kupujúci nevyjadrí svoj súhlas so zmenou kúpnej zmluvy, bude sa postupovať podľa článku II bod 11 (nemožnosť plnenia).
 11. Ak nebude predávajúci schopný dodržať dohodnutý termín naskladnenia alebo termín dodania, je povinný o tom kupujúceho bezodkladne informovať.
 12. Pre doručovanie tovaru na adresu mimo prevádzku predávajúceho súhlasí kupujúci s odovzdaním údajov týkajúcich sa jeho osoby dopravcovi v rozsahu potrebnom pre riadne doručenie tovaru.
 13. Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu a dopravcovi všetku súčinnosť a informácie potrebné na riadne dodanie tovaru. Ak kupujúci neposkytne súčinnosť nevyhnutnú k riadnemu doručeniu tovaru, bude nedoručený tovar vrátený dopravcom predávajúcemu. Tovar vrátený predávajúcemu je kupujúci oprávnený osobne si vyzdvihnúť v mieste, ktoré mu oznámi predávajúci, alebo si nechať tovar na svoje náklady znovu doručiť dopravcom.
 14. Predávajúci je povinný dodať tovar spotrebiteľovi bezodkladne, najneskôr však do 30 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy, pokiaľ sa strany nedohodli inak. Ak predávajúci v tejto lehote tovar spotrebiteľovi nedodá, spotrebiteľ je oprávnený vyzvať predávajúceho, aby tovar dodal v primeranej dodatočnej lehote, ktorá nesmie presiahnuť 30 dní. Ak predávajúci nedodá tovar ani v tejto dodatočnej lehote, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy. Ak predávajúci informuje spotrebiteľa o tom, že tovar spotrebiteľovi nedodá, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na dodanie tovaru.
 15. Ak je kupujúci podnikateľom, predávajúci je povinný dodať tovar podnikateľovi v primeranej lehote, najneskôr však do 60 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy, pokiaľ sa strany nedohodli inak. Ak predávajúci v tejto lehote tovar podnikateľovi nedodá, podnikateľ je povinný vyzvať predávajúceho na dodanie tovaru a určiť mu na to dodatočnú primeranú lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 kalendárnych dní a ktorá začína plynúť v deň nasledujúci po dni doručenia výzvy predávajúcemu. Ak predávajúci nedodá tovar ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, podnikateľ je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 16. Ak si kupujúci neprevezme tovar, ktorý pre neho bol v súlade s kúpnou zmluvou pripravený na prevzatie v prevádzke predávajúceho, do štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy na jeho prevzatie na elektronickú adresu (e-mail) uvedenú v objednávke, predávajúci je odo dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty oprávnený požadovať od kupujúceho poplatok za uskladnenie tovaru vo výške 4 eur denne až do dňa odobratia tovaru kupujúcim alebo do dňa zániku kúpnej zmluvy podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Predávajúci uplatní k poplatku za uskladnenie tovaru DPH za podmienok stanovených právnymi predpismi.
 17. Ak kupujúci neposkytne predávajúcemu súčinnosť nevyhnutnú na doručenie tovaru na adresu miesta dodania podľa kúpnej zmluvy a tovar je z tohto dôvodu vrátený predávajúcemu, informuje predávajúci o tejto skutočnosti bezodkladne kupujúceho na elektronickú adresu (e-mail) uvedenú v objednávke a/alebo SMS správou zaslanou na telefónne číslo uvedené v objednávke a vyzve ho, aby si do štrnástich (14) kalendárnych dní buď tovar prevzal (vyzdvihol) v prevádzke predávajúceho alebo vopred zaplatil náklady na opakované doručenie tovaru, ktorý zabezpečí predávajúci, a prípadne aby určil adresu pre doručenie. Ak nevyhovie kupujúci riadne a včas tejto výzve, predávajúci je odo dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty oprávnený požadovať od kupujúceho požadovať poplatok za uskladnenie tovaru vo výške 4 eur denne až do dňa odobratia tovaru kupujúcim alebo do dňa zániku kúpnej zmluvy podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Predávajúci uplatní k poplatku za uskladnenie tovaru DPH za podmienok stanovených právnymi predpismi.
 18. Ak kupujúci, ktorý na to bol predávajúcim riadne vyzvaný, neprevezme tovar v prevádzke predávajúceho a ani neposkytne potrebnú súčinnosť na jeho doručenie (najmä uhradením nákladov na opakované doručenie, ktoré zabezpečí predávajúci, alebo zabezpečením opakovaného doručenia kupujúcim na jeho vlastné náklady), je predávajúci oprávnený po uplynutí siedmich (7) kalendárnych dní od posledného dňa lehoty určenej vo výzve na odobratie tovaru od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 19. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný riadne skontrolovať dodaný tovar, najmä či nie je viditeľne poškodený, či sú obaly neporušené a či je dodávka úplná. V prípade porušenia celistvosti obalu alebo pri inom zjavnom poškodení, ktoré mohlo ovplyvniť tovar, je kupujúci oprávnený požadovať kontrolu stavu tovaru a poškodený tovar nie je povinný prevziať. Ak kupujúci takýto tovar prevezme, stručne popíše porušenie alebo poškodenie obalu, poškodenie tovaru, alebo chýbajúci tovar (počet balení, balíkov) v dodacom alebo výdajnom liste pri jeho potvrdení. Podpisom dodacieho alebo výdajného listu bez takého popisu kupujúci potvrdzuje, že dodávka tovaru bola úplná, obal tovaru bol neporušený a že tovar nebol viditeľne poškodený.
 20. Predtým, ako bola kúpna zmluva v celom rozsahu splnená, predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť na jej ukončení zaplatením odstupného zo strany kupujúceho vo výške 30% z kúpnej ceny tovaru, pokiaľ sa predávajúci nedohodne s kupujúcim na inej výške odstupného.
 1. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY
 1. Práva a povinnosti súvisiace so zodpovednosťou za vady dodaného tovaru sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Predávajúci zodpovedá za to, že dodaný tovar má vlastnosti uvedené v kúpnej zmluve a že je bez vád.
 2. Zodpovednosť za vady tovaru a s tým súvisiace nároky, postup pre uplatnenie reklamácie a spôsoby jej vybavenia, ako aj miesto a čas prijímania reklamácií a lehoty na rozhodnutie o reklamácii a jej vybavenie sú upravené v Reklamačnom poriadku, ktorý tvorí súčasť kúpnej zmluvy a týchto OP.
 1. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
 1. Spotrebiteľ môže od kúpnej zmluvy odstúpiť v prípadoch:
 1. uvedených v týchto OP;
 2. uvedených v Reklamačnom poriadku;
 3. ktoré si strany výslovne dohodli;
 4. ustanovených právnymi predpismi, najmä Občianskym zákonník, Zákonom o ochrane spotrebiteľa a Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.
 1. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je:
 1. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;
 2. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
 3. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
 4. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
 5. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal;
 6. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;
 7. iné poskytnutie služby alebo predaj tovaru v prípadoch uvedených v ustanovení § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, ak bude predávajúci takéto služby poskytovať alebo ak bude taký tovar predávať.
 1. Ak sa nejedná o niektorý z prípadov podľa bodu 2 tohto článku, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj bez uvedenia dôvodu, a to do štrnástich (14) dní odo dňa prevzatia tovaru a ak bol tovar dodaný v niekoľkých dodávkach, odo dňa poslednej dodávky tovaru alebo do štrnástich (14) dní od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, lehota podľa predchádzajúcej vety začína plynúť okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu. Lehota sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ v jej priebehu odošle predávajúcemu oznámenie, že od kúpnej zmluvy odstupuje. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ prednostne využiť vzorový formulár, ktorý mu predávajúci odovzdal. Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ ďalej zaslať písomne ​​na adresu sídla predávajúceho, alebo na elektronickú adresu predávajúceho info@sconto.sk.
 2. Predávajúci poskytne spotrebiteľovi bezodkladne potvrdenie o prijatí oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy. Doručením odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil.
 3. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru, ak sa strany nedohodnú inak. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Povinnosť spotrebiteľa podľa prvej vety sa považuje za riadne splnenú iba vtedy, ak spotrebiteľ vráti predávajúcemu taký tovar, ktorý od predávajúceho obdržal.
 4. Pri odstúpení od kúpnej zmluvy vráti predávajúci spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dopravu, dodanie a iných nákladov a poplatkov, ktoré od neho na základe kúpnej zmluvy prijal. Peňažné prostriedky budú predávajúcim vrátené rovnakým spôsobom, akým ich od spotrebiteľa prijal, prípadne iným spôsobom, ak s tým bude spotrebiteľ súhlasiť a ak mu v súvislosti s tým nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
 5. Ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy len ohľadne časti dodaného tovaru, vráti mu predávajúci pomernú časť nákladov na dodanie, ktorá zodpovedá pomeru kúpnej ceny tovaru dotknutého odstúpením od kúpnej zmluvy k celkovej cene tovaru, ktoré bolo predmetom kúpnej zmluvy.
 6. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi, ktorý odstúpil od zmluvy, uhradené náklady na dodanie tovaru vždy iba do výšky zodpovedajúcej najlacnejšiemu bežnému spôsobu dodania tovaru ponúkaného predávajúcim. Ak si spotrebiteľ zvolil a využil iný ako najlacnejší bežný spôsob dodania ponúkaný predávajúcim, znáša náklady na toto dodanie v rozsahu, v akom presahujú náklady na najlacnejší bežný spôsob dodania ponúkaný predávajúcim, aj po odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúci.
 7. Spotrebiteľ znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Spotrebiteľ znáša aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý nemôže byť pre svoju povahu (týka sa hlavne väčších kusov nábytku) vrátený poštou. Predávajúci týmto spotrebiteľov upozorňuje, že náklady podľa predchádzajúcej vety môžu byť značne vysoké a môžu presiahnuť aj 20% z ceny tovaru, v závislosti na použitom spôsobe vrátenia tovaru.
 8. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Tým nie je dotknuté právo predávajúceho na náhradu škody spôsobenej kupujúcim.
 9. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy za podmienok ustanovených právnymi predpismi a ďalej vtedy, ak ešte nebol kupujúcemu dodaný tovar a predávajúci preukáže, že:
  1. kupujúci svojou objednávkou porušil podmienky cenovej či inej predajnej akcie predávajúceho (napr. objednaním nadlimitného množstva tovaru);
  2. došlo k zneužitiu ponuky a/alebo zľavovej akcie (zneužitie nákupnej príležitosti) kupujúcim (napr. zľava ponúkaná spotrebiteľom je využitá podnikateľom, a to aj prostredníctvom niekoľkých zdanlivo spotrebiteľských ponúk, popr. spotrebiteľ tovar nakúpi pod viacerými identitami); 
  3. kupujúci uviedol pri uzavretí kúpnej zmluvy vymyslené, nesprávne, neúplné či inak nepravdivé údaje;
  4. kupujúci, ktorý ako spôsob doručenia zvolil osobný odber v prevádzke predávajúceho, tovar neprevzal v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy na jeho prevzatie, a od uvedeného termínu uplynulo už najmenej sedem (7) kalendárnych dní;
  5. kupujúci neposkytol potrebnú súčinnosť pri doručení tovaru a v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy predávajúceho neprevzal nedoručený tovar v prevádzke predávajúceho, ani neposkytol súčinnosť vyžadovanú predávajúcim k opakovanému doručenia tovaru, a od uvedeného termínu uplynulo už najmenej sedem ( 7) kalendárnych dní.
 10. Kupujúci, ktorý je podnikateľom, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť len v prípadoch:
  1. uvedených v týchto OP;
  2. uvedených v Reklamačnom poriadku;
  3. ktoré si strany výslovne dohodli.
 11. Ak je predávajúci v omeškaní so splnením svojej povinnosti vyplývajúcej mu z kúpnej zmluvy a ak má kupujúci z tohto dôvodu právo odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa týchto OP alebo Reklamačného poriadku alebo právnych predpisov, predávajúci je oprávnený navrhnúť kupujúcemu zľavu vo výške 0,3% z kúpnej ceny tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy, ohľadom ktorej je predávajúci v omeškaní, za každý aj začatý týždeň omeškania. Ak kupujúci prijme návrh predávajúceho podľa predchádzajúcej vety, má sa za to, že medzi zmluvnými stranami došlo k zmene obsahu kúpnej zmluvy, a to tak, že predávajúci nie je v omeškaní so splnením svojej povinnosti vyplývajúcej mu z kúpnej zmluvy, dokým mu kupujúci písomne neoznámi, že už nemá záujem na ďalšom trvaní kúpnej zmluvy. V takom prípade kúpna zmluva zanikne uplynutím 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni doručenia oznámenia kupujúceho podľa predchádzajúcej vety, pokiaľ predávajúci dovtedy nesplní svoju povinnosť, s ktorou bol v omeškaní. Za splnenie povinnosti predávajúceho podľa predchádzajúcej vety sa považuje aj prípad, ak predávajúci oznámi kupujúcemu, že je pripravený svoju povinnosť splniť, avšak kupujúci neposkytne predávajúcemu súčinnosť potrebnú na splnenie tejto povinnosti.
 12. Ak je cena ponúkaného tovaru nesprávna, resp. nesprávne vypočítaná v dôsledku zjavného omylu, predávajúci nie je povinný dodať takýto tovar kupujúcemu. V takom prípade je predávajúci povinný bezodkladne ponúknuť kupujúcemu tovar za cenu, za ktorú by bol tovar predávaný, ak by nedošlo k omylu alebo možnosť od kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak kupujúci do štrnástich (14) kalendárnych dní neprijme ponúkaný správne ocenený tovar alebo neodstúpi od kúpnej zmluvy, je od kúpnej zmluvy oprávnený odstúpiť predávajúci.
 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 1. Osobné údaje, ktoré kupujúci poskytne predávajúcemu v súvislosti s uzatvorením a plnením kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený spracovávať na základe oprávneného záujmu v rozsahu potrebnom na splnenie kúpnej zmluvy uzavretej s kupujúcim vrátane dodania tovaru, prípadne montáže tovaru a uplatnenie práv vyplývajúcich zo zodpovednosti predávajúceho za vady, či v rozsahu potrebnom na vykonanie opatrení pred uzatvorením kúpnej zmluvy, ktoré si vyžiadal kupujúci. Iné spracovanie osobných údajov sa riadi pravidlami popísanými v dokumente Informácie o spracúvaní osobných údajov v súvislosti s nákupom tovaru, ktorý je dostupný na webovej stránke predávajúceho www.sconto.sk/ochrana-osobnych-udajov.
 1. MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV
 1. Podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov má kupujúci, ktorý je spotrebiteľ, obrátiť sa so svojim nárokom na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927. Bližšie informácie o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov sú dostupné na webovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie www.soi.sk. Slovenská obchodná inšpekcia zároveň vykonáva funkciu všeobecného orgánu dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu.
 2. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ, má taktiež právo začať mimosúdne riešenie sporov online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke ec.europa.eu/consumers/odr. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika je kontaktným miestom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 524/2013, dostupnom na webovej stránke esc-sr.sk.
 3. Spotrebiteľ je oprávnený podľa ustanovenia § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa podávať podnety a sťažnosti orgánom dozoru, dohľadu a kontroly, ako aj obci v prípadoch, ak má podozrenie z porušenia zákonom priznaných práv spotrebiteľa.
 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 1. Kúpna zmluva a všetky práva a povinnosti s ňou súvisiace sa riadia právom Slovenskej republiky. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.
 2. Ak je kúpna zmluva uzavretá s kupujúcim ako podnikateľom, kupujúci nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči predávajúcemu na tretiu osobu. Ak je kúpna zmluva uzavretá s kupujúcim ako podnikateľom, kupujúci nie je oprávnený uplatniť zádržné právo k tovaru vo vlastníctve predávajúceho na zabezpečenie svojej pohľadávky.
 3. Zánik záväzkov z kúpnej zmluvy sa nedotýka práva na splnenie už vzniknutých záväzkov a dlhov, zmluvné pokuty alebo úroku z omeškania, práva na náhradu škody vzniknutej z porušenia zmluvnej povinnosti ani iných opatrení, ktoré majú vzhľadom na svoju povahu zaväzovať zmluvné strany aj po zániku záväzkov z kúpnej zmluvy, najmä ustanovenia o spôsobe riešenia sporov. Ak bol dlh z kúpnej zmluvy zabezpečený, nedotýka sa zánik záväzkov z kúpnej zmluvy ani zabezpečenia dlhu, ak to jeho povaha pripúšťa.
 4. Predávajúci a kupujúci používajú pri komunikácii súvisiacej s uzatvorením a plnením kúpnej zmluvy adresy (poštové i elektronické), ktoré si oznámili za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci je oprávnený použiť aj kontaktné údaje zverejnené na webovej stránke www.sconto.sk.
 5. Zásielka odoslaná s využitím prevádzkovateľa poštových služieb je doručená okamihom jej prevzatia druhou zmluvou stranou. Ak druhá zmluvná strana doručenie odoprie alebo vedome zmarí, má sa za to, že zásielka bola doručená okamihom odopretia prevzatia zásielky alebo vedomého zmarenia doručenia zásielky.
 6. Predávajúci je oprávnený tieto OP jednostranne meniť. Zmenou OP nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzavretých pred nadobudnutím účinnosti takejto zmeny.
 7. Tieto OP boly účinné od 01.07.2021 do 31.7.2023 a vzťahujú sa na kúpne zmluvy uzavreté v tomto období.