Domov / OBCHODNÉ PODMIENKY PLATNÉ OD 1.7.2021 DO 31.7.2023

OBCHODNÉ PODMIENKY PLATNÉ OD 1.7.2021 DO 31.7.2023

Obchodné podmienky pre predaj a dodávku tovaru platné pre predaj tovaru v prevádzkach
spoločnosti SCONTO Nábytok s. r. o., so sídlom Nová 10/8144, 917 01 Trnava, IČO: 44 731 159, DIČ: 2022821273, IČ DPH: SK2022821273, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 25761/T (ďalej len „predávajúci“). Telefónne číslo predávajúceho a ďalšie údaje potrebné pre kontakt kupujúceho s predávajúcim sú zverejnené na internetovej stránke predávajúceho https://www.sconto.sk/, a sú taktiež dostupné aj v každej prevádzke predávajúceho.
 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
 1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „OP“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán založené kúpnou zmluvou uzatvorenou v prevádzkach predávajúceho medzi predávajúcim a kupujúcim, predmetom ktorej je predaj a prípadne aj dodávka hnuteľných vecí predávaných predávajúcim (ďalej len „tovar“).
 2. Tieto OP tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred znením OP. Tieto OP sú dostupné aj na internetovej stránke predávajúceho http://www.sconto.sk/.
 3. Na právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej len „spotrebiteľ“), sa aplikujú ustanovenia týchto OP, príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“) a ustanovenia zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“).
 4. Na právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej len „podnikateľ“), sa aplikujú ustanovenia týchto OP a príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“).
 5. Ak sa v týchto OP používa pojem „kupujúci“, rozumie sa tým kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, ako aj kupujúci, ktorý je podnikateľom, pokiaľ v príslušnom ustanovení OP nie je uvedené inak.
 6. Tovar sa predáva spravidla na základe vystavených nepredajných vzoriek alebo katalógov a je dodávaný zvyčajne v demontovanom stave.
 7. Kupujúci berie na vedomie, že všetky rozmery uvedené pri konkrétnom tovare sú uvedené s možnou odchýlkou ​​v rámci prípustnej tolerancie stanovenej príslušnými normami STN.
 8. Tovar je možné nakúpiť len v množstve obvyklom pre osobnú potrebu kupujúceho, prípadne jeho domácnosti. Tovar nie je určený na ďalší predaj.
 9. Všetok tovar predávaný predávajúcim je skonštruovaný tak, aby vydržal zaťaženie primerané jeho používaniu v bežných domácnostiach, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.
 10. Predávajúci nezodpovedá za poškodenie tovaru, ktoré spôsobí kupujúci neodbornou manipuláciou a/alebo užívaním tohto tovaru v rozpore s kúpnou zmluvou a/alebo týmito OP a/alebo pokynmi, manuálmi, návodmi, informáciami alebo inou dokumentáciou, o ktorých bol kupujúci informovaný alebo ktoré boli kupujúcemu dodané spolu s tovarom.
 1. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY, NEMOŽNOSŤ PLNENIA
 1. Kúpna zmluva sa uzatvára v písomnej forme, s výnimkou samoobslužného predaja, kedy sa kúpna zmluva považuje za uzatvorenú zaplatením kúpnej ceny tovaru. Kupujúci je povinný oboznámiť sa pred uzavretím kúpnej zmluvy s týmito OP a Reklamačným poriadkom.
 2. Ak odmietne kupujúci oznámiť predávajúcemu údaje potrebné pre uzatvorenie a splnenie kúpnej zmluvy (napríklad meno, priezvisko, adresu, telefón, elektronickú adresu / e-mail), predávajúci nie je povinný kúpnu zmluvu uzavrieť. To nebráni dohode zmluvných strán o uzatvorení kúpnej zmluvy v inej ako písomnej forme.
 3. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu správne, úplné a pravdivé údaje potrebné pre uzatvorenie a splnenie kúpnej zmluvy. Ak uvedie kupujúci vymyslené, nesprávne, neúplné či inak nepravdivé údaje, predávajúci je oprávnený kúpnu zmluvu s kupujúcim neuzavrieť.
 4. Po uzatvorení kúpnej zmluvy nie je predávajúci povinný prijať návrh kupujúceho na zmenu kúpnej zmluvy, ktorú kupujúci uzavrel ako spotrebiteľ, tak, že táto kúpna zmluva bude uzatvorená s kupujúcim ako podnikateľom.
 5. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím. V prípade, ak je tovar doručovaný predávajúcim na adresu, ktorú mu na tie účely poskytol kupujúci (zásielkový predaj), vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru kupujúcim na mieste dodania. V prípade samoobslužného predaja prechádza na kupujúceho vlastnícke právo k tovaru zaplatením kúpnej ceny za tovar. Ak kupujúci svojim zavinením poškodí alebo zničí tovar pred tým, ako sa stane jeho vlastníkom, zodpovedá predávajúcemu za škodu tým spôsobenú.
 6. Záväzok predávajúceho dodať tovar podľa kúpnej zmluvy úplne alebo sčasti zaniká, ak sa plnenie vyplývajúce z kúpnej zmluvy stane nemožným. Záväzok dodať tovar nie je nemožný, najmä ak tovar možno dodať aj za sťažených podmienok, s väčšími nákladmi alebo až po dojednanom čase.
 7. Ak sa nemožnosť plnenia týka len časti plnenia (tovaru), ktorý je predmetom kúpnej zmluvy, zaniká záväzok predávajúceho iba čiastočne, a to v rozsahu, v ktorom je plnenie nemožné, ak ďalej nie je uvedené inak. Kupujúci má právo, ohľadom zvyšného plnenia, odstúpiť od kúpnej zmluvy; to neplatí, ak je kupujúci podnikateľom. Ak sa týka nemožnosť plnenia len niektorého tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy, a predávajúcemu muselo byť zrejmé z povahy kúpnej zmluvy alebo z jej účelu, ktorý mu bol známy už pri jej uzavretí, že plnenie zvyšku záväzku nebude mať pre kupujúceho žiaden hospodársky význam, zanikne záväzok predávajúceho dodať tovar podľa kúpnej zmluvy v celom rozsahu. To neplatí, ak kupujúci oznámi predávajúcemu, že na zvyšku plnenia trvá bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o nemožnosti časti plnenia (tovaru) dozvedel.
 8. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu informovať kupujúceho o nemožnosti splnenia záväzku a dojednať s ním spôsob vrátenia kúpnej ceny zaplatenej kupujúcim za tovar, ktorý nemôže dodať. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu peňažné prostriedky, ktoré od neho na základe kúpnej zmluvy už dostal za tovar, ktorý nemôže dodať, a to bezodkladne, najneskôr však do desiatich (10) pracovných dní odo dňa, keď kupujúceho informoval o úplnom alebo čiastočnom zániku záväzku z kúpnej zmluvy, prípadne odo dňa, keď mu kupujúci oznámil, že plnenie zvyšku záväzku z kúpnej zmluvy pre kupujúceho nemá význam.
 9. Ak predávajúci poskytne kupujúcemu v súvislosti s uzatvorením hlavnej kúpnej zmluvy ďalší tovar za mimoriadne zníženú cenu, s ktorého kúpou či dodaním kupujúci výslovne súhlasil, má sa za to, že ohľadom tohto ďalšieho tovaru bola uzavretá vedľajšia kúpna zmluva s rozväzovacou podmienkou. V prípade, ak kupujúci odstúpi od hlavnej kúpnej zmluvy, zaniká aj vedľajšia kúpna zmluva a kupujúci je povinný spolu s tovarom, ktorý je predmetom hlavnej kúpnej zmluvy, vrátiť predávajúcemu aj tovar, ktorý je predmetom vedľajšej zmluvy.
 1. KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
 1. Ceny tovaru sú zmluvné (konečná cena závisí od výberu materiálu, farby a ďalších vlastností tovaru) a sú vrátane DPH a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru nezahŕňajú montáž tovaru a ani náklady na dodanie tovaru.
 2. Ceny tovaru v prevádzke predávajúceho sa môžu líšiť od cien, ktoré sú pri zhodnom tovare uvedené v e-shope predávajúceho; kupujúci nemá pri kúpe tovaru v prevádzke predávajúceho nárok na zníženie ceny na cenu uvedenú pri zhodnom tovare v e-shope.
 3. Predávajúci má pri uzavretí kúpnej zmluvy nárok na zaplatenie časti kúpnej ceny (ďalej len „preddavok“) vo výške najmenej 30% z kúpnej ceny tovaru, pokiaľ nie je v kúpnej zmluve dohodnuté inak. V prípade čiastočného plnenia predávajúcim, kedy je zaplatený preddavok úplne alebo čiastočne použitý na úhradu tohto čiastočného plnenia, je predávajúci oprávnený požadovať ďalší preddavok na doposiaľ nedodaný tovar.
 4. Kupujúci je povinný uhradiť doplatok kúpnej ceny do piatich (5) pracovných dní odo dňa, kedy ho predávajúci k úhrade doplatku po naskladnení tovaru vyzve.
 5. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať, ak nie je v podmienkach pre poskytnutie zľavy výslovne uvedené inak.
 6. Ak vznikne predávajúcemu povinnosť vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu, prípadne iné peňažné plnenie poskytnuté kupujúcim predávajúcemu v súvislosti s kúpnou zmluvou, je predávajúci oprávnený započítať si proti takejto pohľadávke svoje splatné pohľadávky voči kupujúcemu, ktoré mu vznikli voči kupujúcemu na základe kúpnej zmluvy, ktorej sa týka vrátenie peňažného plnenia.
 7. Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy potvrdzuje, že v súlade s ustanovením § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2014 Z. z., o dani z pridanej hodnoty v platnom znení (ďalej len „zákon o DPH"), súhlasí so zasielaním daňových dokladov vystavených predávajúcim v elektronickej podobe na svoju e-mailovú adresu, ktorú uviedol pri uzavretí kúpnej zmluvy alebo pri odoslaní objednávky predávajúcemu.
 1. DODANIE TOVARU
 1. Miestom dodania tovaru je prevádzka predávajúceho, v ktorej bola kúpna zmluva uzatvorená, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Ak je tovar doručovaný kupujúcemu mimo prevádzky predávajúceho, predávajúci zabezpečí doručenie tovaru v mieste dodania pred prvý uzamykateľný vstup.
 2. Predávajúci dodáva tovar len na území Slovenskej republiky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 3. Predávajúci nie je povinný dodať tovar kupujúcemu pred uhradením celej kúpnej ceny, ibaže bolo dojednané uhradenie kúpnej ceny v splátkach.
 4. Predávajúci je oprávnený rozdeliť celkovú dodávku tovaru, ktorá je predmetom kúpnej zmluvy, do niekoľkých čiastočných dodávok. Každá takáto čiastočná dodávka je považovaná za samostatné plnenie na účely DPH.
 5. Ak je dohodnuté osobné prevzatie tovaru kupujúcim v prevádzke predávajúceho, je kupujúci povinný:
  1. tovar, ktorý je skladom u predávajúceho, prevziať bezprostredne po úhrade kúpnej ceny, najneskôr však do štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa, kedy ho predávajúci k prevzatiu tovaru vyzve;
  2. tovar, ktorý nie je v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy skladom u predávajúceho, prevziať najneskôr do štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa, kedy ho predávajúci k prevzatiu tovaru vyzve.
 6. Pri osobnom odbere (vyzdvihnutí) tovaru v prevádzke predávajúceho bude tovar kupujúcemu odovzdaný po predložení kúpnej zmluvy. Ak kupujúci pri vyzdvihnutí tovaru nedisponuje kúpnou zmluvou, je povinný predložiť predávajúcemu iné údaje týkajúce sa kúpnej zmluvy, spravidla meno, priezvisko a adresu kupujúceho, číslo kúpnej zmluvy alebo číslo objednávky, druh a množstvo objednaného tovaru, prípadne aj iné údaje, ktoré od neho bude predávajúci dôvodne požadovať. Ak kupujúci predloží predávajúcemu kúpnu zmluvu alebo všetky požadované údaje podľa predchádzajúcej vety, má sa za to, že osoba, ktorá tovar vyzdvihuje z prevádzky predávajúceho, je kupujúcim alebo osobou oprávnenou vyzdvihnúť tovar za kupujúceho. Ak bude mať predávajúci aj napriek postupu podľa predchádzajúcej vety pochybnosti o oprávnení osoby vyzdvihnúť tovar alebo ak pôjde o vyzdvihnutie tovaru vyššej hodnoty v zmysle interných pravidiel predávajúceho, je predávajúci oprávnený overiť totožnosť osoby vyzdvihujúcej tovar, a to predložením občianskeho preukazu alebo iného obdobného dokladu totožnosti. Ak nie je osoba vyzdvihujúca tovar kupujúcim, je povinná predložiť predávajúcemu písomné plnomocenstvo udelené kupujúcim, z ktorého bude výslovne vyplývať, že táto osoba je oprávnená tovar za kupujúceho vyzdvihnúť. Ak sa predávajúcemu nepodarí bezpečne overiť totožnosť osoby vyzdvihujúcej tovar alebo ak nebude osoba vyzdvihujúca tovar disponovať plnomocenstvom podľa predchádzajúcej vety, predávajúci nie je povinný tejto osobe tovar vydať; o tejto skutočnosti môže predávajúci upovedomiť kupujúceho. Ak je kupujúcim podnikateľ, predávajúci je oprávnený vždy overiť totožnosť osoby vyzdvihujúcej tovar, pričom predávajúci vydá tovar len osobe, ktorá je kupujúcim (ak je kupujúcim fyzická osoba – podnikateľ) alebo štatutárnym orgánom kupujúceho (ak je kupujúcim právnická osoba) alebo ktorá sa preukáže písomným plnomocenstvom udeleným kupujúcim, z ktorého bude výslovne vyplývať, že táto osoba je oprávnená tovar za kupujúceho vyzdvihnúť. Ak osoba vyzdvihujúca tovar predloží predávajúcemu plnomocenstvo podľa predchádzajúcej vety, má sa za to, že osoba, ktorá tovar vyzdvihuje z prevádzky predávajúceho, je osobou oprávnenou vyzdvihnúť tovar za kupujúceho.
 7. Kupujúci je povinný zabezpečiť ochranu údajov a dokumentov, ktoré slúžia na identifikáciu kupujúceho pri odobratí tovaru od predávajúceho alebo od dopravcu, pred zneužitím treťou osobou. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ujmu a ani za iné následky spôsobené tým, že kupujúci svojim konaním či opomenutím sprístupnil tieto údaje tretej osobe.
 8. Ak si kupujúci neprevezme tovar, ktorý pre neho bol v súlade s kúpnou zmluvou pripravený na prevzatie v prevádzke predávajúceho, do štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa, keď ho predávajúci vyzval k odberu tovaru, predávajúci je oprávnený podľa ustanovenia § 614 ods. 5 Občianskeho zákonníka odo dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty požadovať poplatok za uskladnenie tovaru vo výške 4 eur denne až do dňa odobratia tovaru kupujúcim alebo do dňa zániku kúpnej zmluvy podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Predávajúci uplatní k poplatku za uskladnenie tovaru DPH za podmienok stanovených právnymi predpismi.
 9. V prípade doručovania tovaru na adresu mimo prevádzky predávajúceho, kupujúci súhlasí s odovzdaním údajov týkajúcich sa jeho osoby dopravcovi v rozsahu potrebnom pre riadne doručenie tovaru.
 10. Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu a dopravcovi všetku súčinnosť a informácie potrebné na riadne dodanie tovaru. Ak kupujúci neposkytne súčinnosť nevyhnutnú k riadnemu doručeniu tovaru, bude nedoručený tovar vrátený dopravcom predávajúcemu. Tovar vrátený predávajúcemu je kupujúci oprávnený osobne si vyzdvihnúť v mieste, ktoré mu oznámi predávajúci, alebo si nechať tovar na svoje náklady znovu doručiť dopravcom.
 11. Ak kupujúci neposkytne predávajúcemu súčinnosť potrebnú na doručenie tovaru na adresu miesta dodania podľa kúpnej zmluvy a tovar je z tohto dôvodu vrátený predávajúcemu, informuje predávajúci o tejto skutočnosti kupujúceho na elektronickú adresu (e-mail) uvedenú v kúpnej zmluve a/alebo SMS správou zaslanou na telefónne číslo uvedené v kúpnej zmluve a vyzve ho, aby do štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa prijatia výzvy buď tovar prevzal v prevádzke predávajúceho alebo vopred zaplatil náklady na opakované doručenie tovaru, ktoré zabezpečí predávajúci, a prípadne aby určil adresu pre doručenie. Ak nevyhovie kupujúci riadne a včas tejto výzve, je predávajúci oprávnený odo dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty požadovať poplatok za uskladnenie tovaru vo výške 4 eur denne podľa ustanovenia § 614 ods. 5 Občianskeho zákonníka až do dňa prevzatia tovaru alebo do dňa zániku kúpnej zmluvy podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Predávajúci uplatní k poplatku za uskladnenie tovaru DPH za podmienok stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 12. Ak kupujúci, ktorý na to bol predávajúcim riadne vyzvaný, neprevezme tovar v prevádzke predávajúceho a ani neposkytne potrebnú súčinnosť na jeho doručenie (najmä uhradením nákladov na opakované doručenie, ktoré zabezpečí predávajúci, alebo zabezpečením opakovaného doručenia kupujúcim na jeho vlastné náklady), je predávajúci oprávnený po uplynutí siedmich (7) kalendárnych dní od posledného dňa lehoty určenej vo výzve na odobratie tovaru od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 13. V prípade predaja tovaru, ktorý nie je v čase uzavretia kúpnej zmluvy v prevádzke alebo na sklade predávajúceho (ďalej len „tovaru na objednávku“), je predávajúci povinný dodať tovar kupujúcemu v dohodnutej lehote. Ak nie je táto lehota medzi zmluvnými stranami dohodnutá, predávajúci je povinný dodať tovar v lehote primeranej okolnostiam. Ak predávajúci tovar v tejto lehote nedodá, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy; to neplatí, ak je kupujúci podnikateľom.
 14. Ak je kupujúci podnikateľom a predávajúci tovar v dohodnutej lehote nedodá, kupujúci je povinný vyzvať predávajúceho na dodanie tovaru a určiť mu na to dodatočnú primeranú lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 kalendárnych dní a ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení výzvy predávajúcemu. Ak predávajúci tovar nedodá ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 15. V prípade predaja tovaru na objednávku, lehota uvedená v kúpnej zmluve pre dodanie tovaru vyjadruje informáciu o predpokladanej dobe naskladnenia tovaru u predávajúceho (ďalej len „termín naskladnenia“). Po naskladnení tovaru je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu informovať kupujúceho o presnom termíne, kedy bude tovar pripravený k odberu kupujúcim alebo kedy bude kupujúcemu doručený. Ak bola dohodnutá úhrada celej kúpnej ceny alebo jej časti (preddavku) vopred, lehota na naskladnenie tovaru začína plynúť až dňom úhrady celej kúpnej ceny, prípadne jej dohodnutej časti (preddavku). Ak nebude predávajúci schopný dodržať dohodnutý termín naskladnenia tovaru, je povinný o tom kupujúceho bezodkladne informovať.
 16. Ak nejde o predaj tovaru na objednávku, predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu bezodkladne, najneskôr však do 30 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak. Ak predávajúci v tejto lehote tovar kupujúcemu nedodá, kupujúci je oprávnený vyzvať predávajúceho, aby tovar dodal v primeranej dodatočnej lehote, ktorá nesmie presiahnuť 30 dní. Ak predávajúci nedodá tovar ani v tejto dodatočnej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy. Ak predávajúci informuje kupujúceho o tom, že tovar kupujúcemu nedodá, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na dodanie tovaru. Toto ustanovenie sa neuplatní v prípade, ak je kupujúci podnikateľom.
 17. Ak nejde o predaj tovaru na objednávku a kupujúci je podnikateľom, predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu v primeranej lehote, najneskôr však do 60 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak. Ak predávajúci v tejto lehote tovar podnikateľovi nedodá, kupujúci je povinný vyzvať predávajúceho na dodanie tovaru a určiť mu na to dodatočnú primeranú lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 kalendárnych dní a ktorá začína plynúť v deň nasledujúci po dni doručenia výzvy predávajúcemu. Ak predávajúci nedodá tovar ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, podnikateľ je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 18. Ak kupujúci výslovne informoval predávajúceho o tom, že dodanie tovaru v určenej lehote alebo v určený deň je pre kupujúceho osobitne dôležité alebo ak je táto skutočnosť vzhľadom na všetky okolnosti zrejmá a predávajúci v tejto lehote alebo v určený deň tovar nedodal, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. Toto ustanovenie sa neuplatní v prípade, ak je kupujúci podnikateľom.
 19. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný riadne skontrolovať dodaný tovar, najmä či nie je viditeľne poškodený, či sú obaly neporušené a či je dodávka úplná. V prípade porušenia celistvosti obalu alebo pri inom zjavnom poškodení, ktoré mohlo ovplyvniť tovar, je kupujúci oprávnený požadovať kontrolu stavu tovaru a poškodený tovar nie je povinný prevziať. Ak kupujúci takýto tovar prevezme, stručne popíše porušenie alebo poškodenie obalu, poškodenie tovaru, alebo chýbajúci tovar (počet balení, balíkov) v dodacom alebo výdajnom liste pri jeho potvrdení. Podpisom dodacieho alebo výdajného listu bez takého popisu kupujúci potvrdzuje, že dodávka tovaru bola úplná, obal tovaru bol neporušený a že tovar nebol viditeľne poškodený.
 20. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho, ktorý si tovar neprevzal, hoci mu predávajúci umožnil tovar prevziať (vyzval ho k odberu tovaru), a to dňom nasledujúcim po márnom uplynutí lehoty na prevzatie tovaru v prevádzke predávajúceho uvedenej vo výzve k prevzatiu tovaru.
 21. Predtým, ako bola kúpna zmluva v celom rozsahu splnená, sa predávajúci môže s kupujúcim dohodnúť na jej ukončení zaplatením odstupného zo strany kupujúceho vo výške 30% z kúpnej ceny tovaru, pokiaľ sa predávajúci nedohodne s kupujúcim na inej výške odstupného.
 1. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY
 1. Práva a povinnosti súvisiace so zodpovednosťou za vady dodaného tovaru sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Predávajúci zodpovedá za to, že dodaný tovar má vlastnosti uvedené v kúpnej zmluve a že je bez vád.
 2. Zodpovednosť za vady tovaru a s tým súvisiace nároky, postup pre uplatnenie reklamácie a spôsoby jej vybavenia, ako aj miesto a čas prijímania reklamácií a lehoty na rozhodnutie o reklamácii a jej vybavenie sú upravené v Reklamačnom poriadku, ktorý tvorí súčasť kúpnej zmluvy a týchto OP.
 1. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
 1. Od kúpnej zmluvy môže kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, odstúpiť v prípadoch:
  1. uvedených v týchto OP;
  2. uvedených v Reklamačnom poriadku;
  3. ktoré si zmluvné strany výslovne dohodli; a
  4. ustanovených právnymi predpismi, najmä Občianskym zákonníkom a Zákonom o ochrane spotrebiteľa.
 2. Ak je predávajúci v omeškaní so splnením svojej povinnosti vyplývajúcej mu z kúpnej zmluvy a ak má kupujúci z tohto dôvodu právo odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa týchto OP alebo Reklamačného poriadku alebo právnych predpisov, predávajúci je oprávnený navrhnúť kupujúcemu zľavu vo výške 0,3% z kúpnej ceny tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy, ohľadom ktorej je predávajúci v omeškaní, za každý aj začatý týždeň omeškania. Ak kupujúci prijme návrh predávajúceho podľa predchádzajúcej vety, má sa za to, že medzi zmluvnými stranami došlo k zmene obsahu kúpnej zmluvy, a to tak, že predávajúci nie je v omeškaní so splnením svojej povinnosti vyplývajúcej mu z kúpnej zmluvy, dokým mu kupujúci písomne neoznámi, že už nemá záujem na ďalšom trvaní kúpnej zmluvy. V takom prípade kúpna zmluva zanikne uplynutím 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni doručenia oznámenia kupujúceho podľa predchádzajúcej vety, pokiaľ predávajúci dovtedy nesplní svoju povinnosť, s ktorou bol v omeškaní. Za splnenie povinnosti predávajúceho podľa predchádzajúcej vety sa považuje aj prípad, ak predávajúci oznámi kupujúcemu, že je pripravený svoju povinnosť splniť, avšak kupujúci neposkytne predávajúcemu súčinnosť potrebnú na splnenie tejto povinnosti.
 3. Od kúpnej zmluvy môže kupujúci, ktorý je podnikateľom, odstúpiť len v prípadoch:
  1. uvedených v týchto OP;
  2. uvedených v Reklamačnom poriadku; a
  3. ktoré si zmluvné strany výslovne dohodli.
 4. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy za podmienok ustanovených právnymi predpismi a ďalej vtedy, ak ešte nebol kupujúcemu dodaný tovar a predávajúci preukáže, že:
  1. kupujúci svojou objednávkou porušil podmienky cenovej či inej predajnej akcie predávajúceho (napr. objednaním nadlimitného množstva tovaru);
  2. došlo k zneužitiu ponuky a/alebo zľavovej akcie (zneužitie nákupnej príležitosti) kupujúcim (napr. zľava ponúkaná spotrebiteľom je využitá podnikateľom, a to aj prostredníctvom niekoľkých zdanlivo spotrebiteľských ponúk, popr. spotrebiteľ tovar nakúpi pod viacerými identitami);
  3. kupujúci uviedol pri uzavretí kúpnej zmluvy vymyslené, nesprávne, neúplné či inak nepravdivé údaje;
  4. kupujúci, ktorý ako spôsob doručenia tovaru zvolil osobný odber v prevádzke predávajúceho, tovar neprevzal v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy na jeho prevzatie, a od uvedeného termínu uplynulo aspoň sedem (7) kalendárnych dní;
  5. kupujúci neposkytol potrebnú súčinnosť pri doručení tovaru a v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy predávajúceho neprevzal nedoručený tovar v prevádzke predávajúceho, ani neposkytol súčinnosť vyžadovanú predávajúcim k opakovanému doručeniu tovaru, a od uvedeného termínu uplynulo aspoň sedem (7) kalendárnych dní.
 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 1. Osobné údaje, ktoré kupujúci poskytne predávajúcemu v súvislosti s uzatvorením a plnením kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený spracovávať v rozsahu potrebnom na splnenie kúpnej zmluvy uzavretej s kupujúcim vrátane dodania tovaru, prípadne montáže tovaru a uplatnenie práv vyplývajúcich zo zodpovednosti predávajúceho za vady, či v rozsahu potrebnom na vykonanie opatrení pred uzatvorením kúpnej zmluvy, ktoré si vyžiadal kupujúci. Iné spracovanie osobných údajov sa riadi pravidlami popísanými v dokumente Informácie o spracúvaní osobných údajov v súvislosti s nákupom tovaru, ktorý je dostupný na webových stránkach predávajúceho (https://www.sconto.sk/ochrana-osobnych-udajov).
 1. MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV
 1. Podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov má kupujúci, ktorý je spotrebiteľ, obrátiť sa so svojim nárokom na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927. Bližšie informácie o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov sú dostupné na internetových stránkach Slovenskej obchodnej inšpekcie www.soi.sk.
 2. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ, má taktiež právo začať mimosúdne riešenie sporov online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika je kontaktným miestom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 524/2013, dostupnom na webovej stránke https://esc-sr.sk/.
 3. Spotrebiteľ je oprávnený podľa ustanovenia § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa podávať podnety a sťažnosti orgánom dozoru, dohľadu a kontroly, ako aj obci v prípadoch, ak má podozrenie z porušenia zákonom priznaných práv spotrebiteľa.
 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 1. Kúpna zmluva a všetky práva a povinnosti s ňou súvisiace sa riadia právom Slovenskej republiky. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.
 2. Ak je kúpna zmluva uzavretá s kupujúcim ako podnikateľom, kupujúci nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči predávajúcemu na tretiu osobu. Ak je kúpna zmluva uzavretá s kupujúcim ako podnikateľom, kupujúci nie je oprávnený uplatniť zádržné právo k tovaru vo vlastníctve predávajúceho na zabezpečenie svojej pohľadávky.
 3. Zánik záväzkov z kúpnej zmluvy sa nedotýka práva na splnenie už vzniknutých záväzkov a dlhov, úroku z omeškania, práva na náhradu škody vzniknutej z porušenia zmluvnej povinnosti a ani iných opatrení, ktoré majú vzhľadom na svoju povahu zaväzovať zmluvné strany aj po zániku záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, najmä vo vzťahu k ustanoveniam o spôsobe riešenia sporov. Ak bol dlh z kúpnej zmluvy zabezpečený, nedotýka sa zánik záväzkov z kúpnej zmluvy ani zabezpečenia dlhu.
 4. Zásielka odoslaná s využitím prevádzkovateľa poštových služieb je doručená okamihom jej prevzatia druhou zmluvou stranou. Ak druhá zmluvná strana doručenie odoprie alebo vedome zmarí, má sa za to, že zásielka bola doručená okamihom odopretia prevzatia zásielky alebo vedomého zmarenia doručenia zásielky.
 5. Ak je kúpna zmluva uzavretá s kupujúcim ako podnikateľom, a ak sa zásielku nepodarí doručiť podľa bodu 4 tohto článku, má sa za to, že zásielka odoslaná s využitím prevádzkovateľa poštových služieb bola doručená druhej strane tretí pracovný deň po jej odoslaní; ak bola odoslaná na adresu v inom štáte, potom pätnásty pracovný deň po jej odoslaní.
 6. Predávajúci je oprávnený tieto OP jednostranne meniť. Zmenou OP nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzatvorených pred nadobudnutím účinnosti takejto zmeny.
 7. Tieto OP boly účinné od 01.07.2021 do 31.7.2023 a vzťahujú sa na kúpne zmluvy uzavreté v tomto období.