Domov / Informácie o spracovaní osobných údajov

Informácie o spracovaní osobných údajov

Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť Vám informácie týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov v súlade s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, najmä so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov[1] (General Data Protection Regulation, ďalej len „GDPR“).

 

Kontaktné údaje:

Správca
osobných údajov
Poverenec na ochranu osobných údajov (DPO)

Sconto Nábytok, s.r.o.
so sídlom Nová 10/8144, 917 01 Trnava, IČO: 44731159, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka 25761/T

Nie je vymenovaný
 


Sconto Nábytok s.r.o., ako správca osobných údajov, plne rešpektuje vaše právo na ochranu súkromia a osobných údajov a vaše osobné údaje spracováva na legitímne účely a iba na základe preukázateľného právneho dôvodu na spracovanie osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Spracovávané osobné údaje sú vždy primerané, relevantné a obmedzené len na nevyhnutný rozsah vo vzťahu k účelu spracovania. Osobné údaje sú v podobe umožňujúcej identifikáciu údajov daného subjektu uložené iba počas doby, ktorá nie je dlhšia, než je nevyhnutné na účely, na ktoré sú spracovávané.

Sconto Nábytok s.r.o. vaše osobné údaje spracováva iba spôsobom, ktorým zabezpečí náležitú ochranu osobných údajov, vrátane ich ochrany pomocou vhodných technických alebo organizačných opatrení pred neoprávneným či protiprávnym spracovaním a pred náhodnou stratou, zničením alebo poškodením.

 

Účely a právne dôvody spracovania osobných údajov


Bez súhlasu spracováva Sconto Nábytok s.r.o. osobné údaje na nasledujúce účely:

 • na splnenie kúpnej zmluvy s kupujúcim týkajúcej sa predaja tovaru a služieb, vrátane doručenia tovaru a riešenia práv zo zodpovednosti za chyby, či uskutočnenie opatrení správcom pred uzavretím takejto zmluvy
 • na plnenie verejnoprávnych povinností spoločnosti
 • pre obchodné oznámenia týkajúce sa vlastných výrobkov a služieb na kontaktné údaje zákazníkov získané v súvislosti s predajom produktu alebo služby (zákaznícka výnimka)


Na základe súhlasu spracováva Sconto Nábytok s.r.o. osobné údaje na nasledujúce účely:

 •  odoslanie obchodných oznámení prostredníctvom poštových zásielok alebo emailingu nad rámec zákazníckej výnimky

 

Príjemcovia osobných údajov


Osobné údaje spracovávané spoločnosťou Sconto Nábytok, s.r.o. môžu byť sprístupnené nasledujúcim subjektom:

 

 • V prípade niektorých činností spolupracujeme s externými subjektmi („spracovateľmi“), ktorí pre Sconto Nábytok, s.r.o. vaše osobné údaje spracovávajú. Spracovatelia spracovávajú vaše osobné údaje vždy na základe spracovateľskej zmluvy. Spracovatelia Sconto Nábytok s.r.o. sú starostlivo vyberaní s cieľom zabezpečiť záruky ochrany spracovávaných osobných údajov podľa platných právnych predpisov.
 • Osobné údaje (napr. i záznamy z kamerového systému) môžu byť v odôvodnených prípadoch poskytnuté tiež napr. orgánom činným v trestnom konaní.

 

Zoznam príjemcov / kategórií príjemcov, s ktorými aktuálne spolupracujeme, je k dispozícii tu.

Sconto Nábytok s.r.o. osobné údaje neodovzdáva mimo EÚ či medzinárodným organizáciám a ani neuskutočňuje automatizované individuálne rozhodovanie.

 

Práva subjektu údajov v súvislosti so spracovaním osobných údajov


Okrem odvolania súhlasu (ak je spracovanie osobných údajov uskutočňované na základe súhlasu) máte ďalej právo Sconto Nábytok, s.r.o. požiadať o:

 

 1. Prístup k osobným údajom tykajúcich sa vašej osoby a získať od Sconto Nábytok, s.r.o. ich kópiu.
 2. Opravu alebo zmenu osobných údajov.
 3. Obmedzenie spracovania vašich osobných údajov, a to v nasledujúcich prípadoch:
 • ak namietate presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby Sconto Nábytok, s.r.o. mohla presnosť osobných údajov overiť
 • odmietate výmaz v prípade protiprávneho spracovania osobných údajov
 • osobné údaje požadujete na určenie, výkon či obhajobu vašich práv, pričom Sconto Nábytok, s.r.o. už vaše údaje nepotrebuje
 • pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu v oprávnenom záujme Sconto Nábytok, s.r.o., pokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody Sconto Nábytok, s.r.o. prevažujú nad ochranou vašich práv
 • vznesenie námietky proti spracovaniu, pokiaľ je dané spracovanie založené na oprávnenom záujme Sconto Nábytok, s.r.o. alebo nevyhnutné na uskutočnenie úlohy vo verejnom záujme či výkonu verejnej moci.
 • právo na prenášateľnosť, ktorú možno uplatniť iba v prípade automatizovaných spracovaní nevyhnutných k plneniu zmluvy či založených na vašom súhlase
 • výmaz Vašich osobných údajov.

 

S cielom uplatnenia svojich práv sa môžete obrátiť na marketingové oddelenie Sconto Nábytok, s.r.o., a to prostredníctvom emailovej adresy: gdpr@sconto.sk

Ak sa domnievate, že v rámci našej spoločnosti dochádza k neoprávnenému spracovaniu osobných údajov, môžete sa so sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je pre územie Slovenskej republiky Úrad na ochranu osobných údajov (www. dataprotection.gov.sk).

 

[1] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/45/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).